Abkürzungen der Fachliteratur

Hilfe

                                                     
 
 
AbkürzungBedeutung
Aa Aa, Abraham Jacob van der: Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt. Vanaf deel III voortgezet door Karel Johan Reinier van Harderwijk, vanaf deel VII door Karel Johan Reinier van Harderwijk en Gilles Dionysius Jacobus Schotel. Deel I-XXI. Haarlem, 1852-1878. 
AAV 2. Album Academiae Vitebergensis, Bd. 2. 1560–1602. Hrsg. von Otto Hartwig. (Album Academiae Vitebergensis ab Anno 1502. usque ad annum 1560. in drei Bänden.) Halle (Saale), 1894. 
AAVJRT 1. Weissenborn, Bernhard: Album Academiae Vitebergensis jüngere Reihe Teil 1 (1602 - 1660). Magdeburg, 1934. 
AAVJRT 2. Juntke, Fritz: Album Academiae Vitebergensis jüngere Reihe Teil 2 (1660-1710). Halle, 1952.  
AAVJRT 3. Juntke, Fritz: Album Academiae Vitebergensis jüngere Reihe Teil 3 (1710-1812). Halle, 1966. 
Ács 2006. Ács Pál: "Tiszta énekek" - Újfalvi Imre: Keresztyéni énekek (1602). In: Ács Pál: "Elváltozott idők". Irányváltások a régi magyar irodalomban. Budapest, 2006., 47-108. 
Ács, Rimay Rimay János Írásai. Régi Magyar Könyvtár, Források 1. (sa.r., utószó: Ács Pál) Budapest, 1992. 
Acta historico-ecclesiastica Acta historico-ecclesiastica, oder gesammlete Nachrichten von den neuesten Kirchen-Geschichten. Weimar, 1734-1756. 
ActEccl. 1976. In memoriam eliberationis verbi divini ministrorum Hungaricorum ad triremes condemnatorum MDCLXXVI. Szerk. Makkai László, Barcza József, Csohány János. Studia et acta ecclesiastica. Nova series. Acta ecclesiastica I. Debrecen, 1976. 
Adam Adam, Melchior: Vitae germanorum theologorum, qui superiori seculo ecclesiam Christi voce scriptisque propagarunt et propugnarunt. Frankfurt am Main, 1620. 
Adam-Schelander 2010. Jakob Glatz: Theologe - Pädagoge - Schriftsteller. (Gottfried Adam, Robert Schelander Hrsg.) Göttingen, 2010. 
Adami Adami, Ernst Daniel: Versuch einer Religions-Geschichte von Landeshut in Schlesien. Breslau, 1753. 
Adattár 1. Polgári irodalmi és kulturális törekvések a század első felében. Herepei János cikkei. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez I. Budapest-Szeged, 1965. 
Adattár 11. A magyar könyvkultúra múltjából. Iványi Béla cikkei és anyaggyűjtése. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 11. Sa.r.: Herner János, Monok István. Szeged, 1983. 
Adattár 13/2. Magyarországi magánkönyvtárak II. 1588-1721. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 13/2. Sa.r.: Farkas Gábor, Varga András, Katona Tünde, Latzkovits Miklós. Szeged, 1992. 
Adattár 13/3. A bányavárosok olvasmányai (Besztercebánya, Körmöcbánya, Selmecbánya) 1533-1750. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 13/3. Sa.r.: Viliam Čičaj, Keveházi Katalin, Monok István, Viskolcz Noémi. Budapest-Szeged, 2003. 
Adattár 16/3. Erdélyi Könyvesházak III. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 16/3. Sa.r.: Monok István, Németh Noémi, Varga András. Szeged, 1994. 
Adattár 18/1. Lesestoff in Westungarn I. Sopron (Oedenburg) 1535-1721. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 18/1. Sa.r.: Tibor Grüll, Katalin Keveházi, József László Kovács, István Monok, Péter Ötvös, Katalin G. Szende. Szeged, 1994. 
Adattár 2. Apácai és kortársai. Herepei János cikkei. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez II. Budapest-Szeged, 1966. 
Adattár 3. Művelődési törekvések a század második felében. Herepei János cikkei. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez III. Budapest-Szeged, 1971. 
Adattár 34. Jezsuita Okmánytár I/1-2. Adattár XVI-XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 34. Sa.r.: Balázs Mihály, Kruppa Tamás, Lázár István Dávid, Lukács László. Szeged, 1995. 
Adattár 36. Csepregi Zoltán: Magyar pietizmus 1700-1756. Tanulmány és forrásgyűjtemény a dunántúli pietizmus történetéhez. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 36. Budapest, 2000. 
Adattár 39. Csepregi Zoltán: Die Hungarica Sammlung der Franckeschen Stiftungen zu Halle. (Hrsgg.: Brigitte Klosterberg - István Monok) Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 39. I-II. Budapest, 2015. 
Adattár 5. Literátor-politikusok levelei Jenei Ferenc gyűjtéséből 1566-1623. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 5. Sa.r.: Jankovics József. Budapest-Szeged, 1981. 
Adattár 6. Peregrinuslevelek 1711-1750: külföldön tanuló diákok levelei Teleki Sándornak. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 6. Szerk.: Hoffmann Gizella. Szeged, 1980. 
ADB Allgemeine Deutsche Biographie I-LVI. Lipcse, 1875-1912. 
Agnethler Agnethler, Michael Gottlieb: Martin Schmeitzels Erläuterung gold- und silberner Münzen von Siebenbürgen. Halle, 1748.  
AHNS Acta of handelingen der Nationale Synode, in den naam onzes Heeren Jezus Christus, gehouden door autoriteit der Hoogmogende Heeren Staten-Generaal der Vereinigde Nederlanden te Dordrecht ten jare 1618 en 1619. Onder toezicht van Johannes Hendrikus Donner en Simon Albertus van den Hoorn. Leiden, 1885. 
Album scholasticum Album scholasticum Academiae Lugduno-Batavae. [Deel 1]: MDLXXV-MCMXL. Samengesteld door C. A. Siegenbeek van Heukelom-Lamme met medewerking van O. C. D. Idenburg-Siegenbeek van Heukelom. Leiden, 1941. 
ALZ Allgemeine Literatur-Zeitung [Elektronische Ressource] Churfürstliche Sächsische Zeitungsexpedition, 1785-1849. http://zs.thulb.uni-jena.de/content/main/journals/alz.xml 
Angyal Angyal Dávid: Késmárki Thököly Imre: 1657-1705. I-II. Budapest, 1888-1889. 
Annalen 1798. Annalen der deutschen Universitäten. Herausgegeben von Karl Wilhelm Justi und Friedrich Samuel Mursinna. Marburg, 1798. 
Annales Noui ecclesiastico-scholastici annales euangelicorum August. et Heluet. Confessionis in Austriaca Monarchia. Schemnicii, 1793-1795. 
Antalfi Antalfi János: Beiträge zur Geschichte der von Admiral Ruyter von der neapolitanischen Galeeren befreiten in Zürich afgnommenen ungarischen Geistlichen. In: Sárospataki Füzetek 7. (1863.), 158-165., 252-267., 386-417. 
Arnoldt Arnoldt, Daniel Heinrich: Ausführliche und mit Urkunden versehene Historie der Königsbergischen Universität. I-II. Königsberg, 1746. 
ASAF Album Studiosorum Academiae Franekerensis (1585-1811, 1816-1844). I. Naamlijst der Studenten. Onder redactije van S. J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer. Franeker, 1968. 
ASAG Album studiosorum Academiae Groninganae. Uitgegeven door het Historisch Genootschap te Groningen. Groningen, 1915. 
ASALB Album studiosorum Academiae Lugduno Batavae 1575-1875: Accedunt nomina curatorum et professorum per eadem secula. [Red. Guilielmus du Rieu]. Den Haag, 1875. 
ASART Album studiosorum Academiae Rheno-Traiectinae, MDCXXXVI-MDCCCLXXXVI. Ultrajecti, 1886. 
Asztalos Asztalos Miklós: A wittenbergi egyetem magyarországi hallgatóinak névsora 1601-1812. Különnyomat a "Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár" XIV. kötetéből. Budapest, 1931. 
Asztalos 1933. Asztalos Miklós: A gályarab Nikléczi Boldizsár diplomáciai utazása. In: Károlyi Árpád emlékkönyv. Budapest, 1933. 66-72. 
Asztalos 2003. Asztalos István: Az aszódi evangélikus középiskola története 1728-1948. Aszód, 2003. 
Augustini 2009. Augustini ab Hortis Sámuel: A magyarországi cigányok mai állapotáról, különös szokásairól és életmódjáról, valamint egyéb tulajdonságairól és körülményeiről (1775-1776). Szerk. és a bev. Deáky Zita és Nagy Pál, ford. Magyar László András. Budapest-Gödöllő, 2009. 
Bajza 1846. Bajza József: A Telekiek tudományos hatása. A Magyar Tudós Társaság Évkönyvei 7. Buda, 1846. 
Balkenende Balkenende, Willem Pieter: Lijdzaamheid overwint meer dan kracht. Een historische verhandeling over dominee Theodorus Westhovius, de laatste vlootpredikant van vlootvoogd Michiel Adriaansz de Ruyter en hun onderlinge verhouding. Veenendaal, 1981. 
Balogh 2007. Balogh Piroska: Ars scientiae. Közelítések Schedius Lajos János tudományos pályájának dokumentumaihoz. Csokonai Könyvtár (Bibliotheca Srudiorum Litterarium) 38. Debrecen, 2007. 
Bán Bán Péter et al.: Heves megye történeti archontológiája (1681-) 1687-2000. (A Heves Megyei Levéltár forráskiadványai, 14.) Eger, 2011. 
Bán 1969. Bán Imre: Ismeretlen adatok Otrokocsi Foris Ferenc életéhez. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae, 1969. 111-115. 
Barna Barna József: Körmöczi János élete és műveltségének egyes vonatkozásai. In Miscellanea. Tanulmányok a régi magyar irodalomról. Szerk.: Szentpéteri Márton. Budapest, 2001. 197-219. 
Barth Barth Dezső: Gróf Lázár János élete és művei. Budapest, 1914. 
Bartholomaeides Bartholomaeides, Joannes Ladislaus: Memoriae Ungarorum, qui in alma condam universitate Vitebergensi a tribus proxime concludendis seculis studia in ludis patriis coepta confirmarunt. Pest, 1817. 
Bartholomaeides 1799. Bartholomaeides, Joannes Ladislaus: Memorabilia Provinciae Csetnek. Besztercebánya, 1799. 
Bartholomaeides 1828. Bartholomaeides, Joannes Ladislaus: Memoria Ladislai Bartholomaeides Ecclesiae Ochtinensis V. D. Ministri ... seu Genealogia Familiae Bartholomaeides. Pesthini, 1828. 
Bauer Bauer, Hanns: Alt-Elbinger Stammbücher in der Stadtbücherei. I: Biographische Beiträge aus Stammbüchern der kryptokalvinistischen Zeit um 1600. In: Elbinger Jahrbuch 8 (1929), 148-205. 
BBKL Friedrich Wilhelm Bautz, ab Band 3 fortgeführt von Traugott Bautz (Hrsg.): Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. 14 Bände (bisher 19 reine Ergänzungsbände), Bautz, Hamm 1975ff. 
BBLd Baltisches Biographisches Lexikon digital (Digitalisierungsprojekt der Baltischen Historischen Kommission) http://www.bbl-digital.de/ 
Becker 1896. Becker, Heinrich: Böhmische Pastoren, in Anhalt ordinirt 1583-1609. In: Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus in Österreich 17. Wien, 1896. 72-95., 129-156. 
Becker 1897. Becker, Heinrich: Böhmische Pastoren, in Anhalt ordinirt 1583-1609. In: Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus in Österreich 18. Wien, 1897. 73-87. 
Becker 1943. Becker, Georg: Die deutschen Studenten und Professoren an der Akademie zu Franeker. Soest, 1943. 
Benda Benda Kálmán: A magyar jakobinusok iratai I-III. Budapest, 1952-1957. 
Benkő Benkő Elek: Rovásírásos bejegyzések Miskolci Csulyak István peregrinációs albumában. In: Erdélyi Múzeum, 1994. (1-2.) 81-83. 
Bergmann Bergmann, Joseph: Über K. Carl's VI. Rath und Hof-Antiquarius Carl Gustav Heraeus, dessen Stammbuch und Correspondenz. Ein Beitrag zur Geschichte des K.K. Münz- und Antiken-Cabinetes. Wien 1854. 
Berkholz Berkholz, Christian August: Beiträge zur Geschichte der Kirchen und Prediger Riga's. Erste Abtheilung. Geschichte der einzelnen Kirchen nebst chronologischem Verzeichniss der Prediger und statistischen Auszügen aus den Kirchenbüchern. Riga, 1867. 
Bernhard Bernhard, Jan Andrea: Petrus Dominicus Rosius a Porta peregrinációs albuma. Erdélyi Tudományos Füzetek, 234. Kolozsvár, 2001. 
Bertram Bertram, Johann Georg: Das evangelische Lüneburg: oder Reformations- und Kirchen-Historie der altberühmter Stadt Lüneburg. Braunschweig, 1719. 
Berzeviczy-Lőkös Berzeviczy, Klára - Lőkös, Péter: Zitate deutscher Dichter des 18. Jahrhunderts in Stammbüchern der Ungarischen Széchényi-Nationalbibliothek. Ein Beitrag zur zeitgenössischen Rezeption der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts in Ungarn. In: "Ars longa, vita academica brevis" Studien zur Stammbuchpraxis des 16.-18. Jahrhunderts. Herausgegeben von Klára Berzeviczy und Péter Lőkös unter Mitarbeit von Zsófia Hornyák. Budapest, 2009., 109-181. 
Bethlen-bibliográfia Bethlen Gábor állama és kora. - Bethlen-bibliográfia 1613-1980. Szerk.: Kovács Kálmán, Budapest, [1980.] 
Biás Gróf Teleki Sámuel erdélyi kanczellár úti naplója 1759–1763. Sajtó alá rendezte: ifj. Biás István. A bevezetést írta: dr. Imre Sándor. Marosvásárhely, 1908. 
BiblChem. Bibliotheca Chemica: A Catalogue of the Alchemical, Chemical and Pharmaceutical Books in the Collection of the late James Young of Kelly and Durris. By John Ferguson. Vol. I-II. Glasgow, 1906. 
Bienik Bienik János: A legéndi ág. hitv. evang. egyház története. A reformáció 400 éves jubileuma emlékére 1517-1917. Balassagyarmat, 1917. 
Bierbrunner Bierbrunner Gusztáv: A bács-szerémi ág. hitv. ev. egyházmegye monografiája. Újvidék, 1902. 
Biermann Biermann, Gottlieb: Geschichte der evangelischen Kirche Oesterreichisch Schlesiens. Mit besonderer Ruecksicht auf der Gnadenkirche vor Teschen. Teschen, 1859. 
Binder Binder Pál: Az erdélyi magyar evangélikus egyházközségek és iskolák története és névtára, 1542-1860. [Szecseleváros], [1994.] 
Bíró Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma. Budapest, 1994. 
Bíró 1935. Bíró József: Magyar művészet és erdélyi művészet. (Erdéyli Tudományos Füzetek 80.) Cluj, 1935. 
Bíró 1941. Bíró József: Erdély művészete. Budapest, 1941. 
Bíró 1986. Bíró Péter: Vitnyédy János francia verse 1663-ból. In: Irodalomtörténet, 1986. 747-753. 
BLGNP Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme. Onder redactie van Doede Nauta et al. I-VI. Kampen, 1978-2006. 
BLP Bibliografia Literatury Polskiej. Nowy Korbut. Seria i, Piśmiennictwo staropolskie, I-III. Szerk.: Roman Pollak, Warszawa, 1963-1965. 
Blumhof Blumhof, Johann Georg Ludolph: Vom alten Mathematiker Conrad Dasypodius. Göttingen, 1796 
Blümml Blümml, Emil Karl: Das Stammbuch des Apothekers Hans Georg Mergenthaler in Melk (1591–1597). In: Zeitschrift des allgemeinen Österreichischen Apotheker-Vereines. Nr. 1 und 2., 1919., 1-13. 
BMC British Museum Catalogue of printed books. London, 1881-1904. 58 vol., Suppl. 59-67. 
Bódi Bódi Ferenc: A csurgói Református Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium másfél-évszázados története I-II. Kaposvár, 1943. 
Bodolay Bodolay Géza: Irodalmi diáktársaságok 1785-1848. Budapest, 1963. 
Bodor Bodor István: A Rimaszombati Egyesült Protestáns Főgimnázium története. Rimaszombat, 1899. 
Bök Bök, August Friedrich: Geschichte der herzoglich Würtenbergischen Eberhard Carls Universität zu Tübingen im Grundrisse. Tübingen, 1774. 
Böröcz Böröcz Enikő: Az Evangélikus Országos Levéltár (Budapest) kéziratkatalógusa (1850 előtti kéziratok). Magyarországi Egyházi Könyvtárak Kéziratkatalógusai 10. Budapest, 1993. 
Boros Boros István: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár kéziratkatalógusa (1850 előtti kéziratok). Magyarországi Egyházi Könyvtárak Kéziratkatalógusai 7. Budapest, 1989.  
Borovszky Borovszky, Samu: Debreczeni írók és tanárok, 1588-1700. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1898., 448-465. 
Borovszky 1903. Gömör és Kis-Hont vármegye. Budapest, 1903. In: Magyarország vármegyéi és városai: Magyarország monografiája. A magyar korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája. (Szerk.: Borovszky Samu - Sziklay János) Budapest, 1896-1914. 
Borovszky 1905. Zemplén vármegye és Sátorlaljaújhely r. t. város. Budapest, 1905. In: Magyarország vármegyéi és városai: Magyarország monografiája. A magyar korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája. (Szerk.: Borovszky Samu - Sziklay János) Budapest, 1896-1914. 
Borsa 1986. Borsa Gedeon: Egy magyarországi könyvtáros Wolfenbüttelben: Michael Ritthaler (1682-1685). In: Magyar Könyvszemle, 1986., 274–282. 
Borzsák Borzsák István: A Göttingában nevelődött magyarországi diákok névsora. In: Budai Ézsaiás és klasszika-filológiánk kezdetei. Budapest, 1955. 
Bots Bots, Hans: Les pasteurs français au Refuge dans les Provinces-Unies: une groupe socioprofessionnel tout particulier: 1680–1710. In: La vie intellectuelle aux refuges protestans. Réunis par Jens Häseler et Anthony McKenna. Paris, 1999. I. 9–68. 
Bozzay 2011. Bozzay Réka: Magyar peregrinusok kölcsönügylete Erlangenben. In: Gerundium. Egyetemtörténeti Közlemények. 2011. 1-2., 163-169. 
Bozzay-Ladányi 2007. Bozzay Réka-Ladányi Sándor: Magyarországi diákok holland egyetemeken, 1595-1918. Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 15. Budapest, 2007. 
Brandt Brandt, Gerard: Het leven en bedryf van den Heere Michiel De Ruiter. Amsterdam, 1687. 
Brednich Brednich, Rolf Wilhelm: Denkmale der Freundschaft. Die Göttinger Stammbuchkupfer - Quellen der Kulturgeschichte. Friedland, 1997. 
Brentjes Brentjes, Burchard: Josephus Adjutus, der Chaldäer zu Wittenberg. In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe Band 26, 1977, Heft 4. 131–138. 
Breznyik 1889. Breznyik János: A Selmecbányai Ágost. Hitv. Evang. Egyház és Lyceum története. 2-3. füzet. 17-19. század. Selmecbánya, 1889. 
Brtán Brtán, Rudo: Bohuslav Tablic: život a dielo. Bratislava, 1974. 
Bruckner Bruckner Győző: A reformáció és ellenreformáció története a Szepességben. Budapest, 1922. 
Bucsay Bucsay Mihály: Szemián Mihály tanulmányútja 1770-74-ben Halléban, Jénában és más hét német egyetemen, úti emlékkönyve alapján. Csikesz Sándor emlékkönyvek IV. Debrecen, 1942. 151-199. (Klny.: A középdunai protestantizmus könyvtára A/III.) 
Bucsay 1974. Bucsai Mihály: Protestáns gyűjtés Genf javára Kelet-Európában, Magyar- és Erdélyországban 1592-93-ban. In: Theológiai Szemle, 1974. 200-207. 
Bujtás 1994. Bujtás László Zsigmond: Dokumentumok Johannes Leusden erdélyi kapcsolataihoz (1673-1699). Lymbus Művelődéstörténeti Tár V (1994), 77-101. 
Bujtás 1999. Bujtás László Zsigmond: A gályarab prédikátorok és Frans Burman levélváltása (1675–76), Lymbus Művelődéstörténeti Tár VI (1999), 35–74. 
Bujtás 2004. Bujtás László Zsigmond: Bethlen Miklós és a sárospatak–gyulafehérvári kollégium leideni stipendiuma (1703–1709). Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények. Budapest, 2004., 93–122. 
Bujtás 2008. Bujtás László Zsigmond: Theodorus Westhovius De Ruyter admirális haláláról és temetéséről (1676-1677). In: Michiel de Ruyter és Magyarország. (Szerk.: Bitskey István - Pusztai Gábor) Debrecen, 2008., 157-206. 
Bujtás 2010. Bujtás László Zsigmond: Pápai Páriz Ferenc Rudus redivivumának holland fordítása (1701). In: Debrecentől Amszterdamig. Magyarország és Németalföld kapcsolata. (Szerk.: Pusztai Gábor és Bozzay Réka). Debrecen, 2010., 157–183. 
Bujtás 2011. Bujtás László Zsigmond: Theodorus Westhovius over de dood en de begrafenis van admiraal De Ruyter (1676-1677). In: Acta Neerlandica: bijdragen tot de Neerlandistiek. Debrecen, 2011., 135-173. 
Bujtás 2014. Bujtás László Zsigmond: A megszabadított gályarab prédikátorok küldöttsége Hollandiában. In: Történetek a mélyföldről. Magyarország és Németalföld kapcsolata a kora újkorban. (Szerk.: Bozzay Réka). Debrecen, 2014., 10-68. 
Bülau Bülau, Friedrich: Geheime Geschichten und rätselhafte Menschen. I-XII. Leipzig, 1850–1860. 
Burius Burius, Johannes: Micae historico-chronologicae evangelico-pannonicae ... ab anno 1673. ad 1688. annum. Pest, 1864. 
Büsing 1959. Büsing, Wolfgang: Zwei Oldenburger Studenten-Stammbücher aus Jena (1773-1804). In: Oldenburgische Familienkunde, 1959., 56-69. 
CAAC Wolfgang Klose: Corpus alborum amicorum: CAAC; beschreibendes Verzeichnis der Stammbücher des 16. Jahrhunderts. Stuttgart: Hiersemann, 1988. 
Callisen Callisen, Adolph Carl Peter: Medicinisches Schriftsteller-Lexicon der jetzt lebenden Aerzte, Wundärzte, Geburtshelfer, Apotheker und Naturforscher aller gebildeten Völker. I-XXXIII. Copenhagen, 1830–1845. 
Carpzov Carpzov, Johann Benedict: Analecta fastorum Zittaviensium, oder historischer Schauplatz der löblichen alten Sechs-Stadt des Marggraffthums Ober-Lausitz Zittau. Zittau, 1716. 
CCEd Clergy of the Church of England Database http://theclergydatabase.org.uk/ 
CERL Consortium of European Research Libraries (CERL) Thesaurus, accessing the record of Europe's book heritage. http://thesaurus.cerl.org/record/ 
Chobot Chobot Ferenc: A váci egyházmegye történeti névtára. Vác, 1917. 
Čičaj Čičaj, Viliam: Bányavárosi könyvkultúra a XVI-XVIII. században. (Besztercebánya, Körmöcbánya, Selmecbánya) Ilvasmánytörténeti Dolgozatok IV. Szeged, 1993. 
Comitatus Gömöriensis Bartholomaeides, Ladislaus: Inclyti superioris Ungariae comitatus Gömöriensis notitia historico-geographico statistica. Leutschoviae, 1806-1808. 
Csáji 1959 Csáji Pál: Ladmóczi István albuma. Református Egyház. 1959. 22. sz. 479-480. 
Csáji 1961. Csáji Pál: Szerelmi versek Ladmóczi István albumában. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1961., 61-64. 
Csatkai 1938. Csatkai Endre: Régi licisták albumai. A Soproni Evangélikus Liceumi Diákszövetség Emlékkönyve 1918-1938. Sopron, 1938., 190-196. 
Csatkai 1942. Csatkai Endre: Ihász Imre diákkori emlékkönyve. In: Soproni Szemle, 1943., 97-100. 
Csatkai 1969. Csatkai Endre: Demián János soproni diák emlékkönyve 1737-ből. In: Soproni Szemle, 1969., 265-266. 
Csepregi 2005. Csepregi Zoltán: Prediger hallischer Prägung im Dreieck Wien-Pressburg-Ödenburg. In: Interdisziplinäre Pietismusforschungen. Beiträge zum Ersten Internationalen Kongress für Pietismusforschung 2001. Hrsg. von Udo Sträter. Bd. 2. (Hallesche Forschungen 17/2) Halle/Tübingen, 2005., 689-699. 
Csepregi 2013. Pietas Danubiana. Pietismus im Donautal 1693-1755. 437 Schreiben zum Pietismus in Wien, Preßburg und Oberungarn. Ausgewählt und mitgeteilt von Zoltán Csepregi. Magyar Evangélikus Digitális Tár. http://medit.lutheran.hu/konyvek/konyv-146 
Csepregi 2017. Csepregi Zoltán: Békés vármegyei evangélikus lelkészek a Türelmi Rendelet (1781) előtt. In: EÁrchívum. Tanulmányok Erdész Ádám hatvanadik születésnapja tiszteletére. Szerk.: Héjja Julianna Erika – Sáfár Gyula. Gyula, 2017., 307-324. 
Csonka 1990. Csonka Ferenc: Joannes Bocatius kiadatlan versei. In: Collectanea Tiburtiana. Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 10. Szeged, 1990. 241-251. 
Csűry Csűry Bálint: Adatok Kalmár György életéhez. In: Erdélyi Múzeum, 1931. 201-202. 
Czegle Czegle Imre: A brémai főiskola magyar diákjai (1618-1750) In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1974., 88-103. 
Czegle 1971. Czegle Imre: Amesius korai magyar tanítványai. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae, 1971. 107–123. 
D. Nagy D. Nagy Anikó: Ifjú gróf Teleki Domokos. In: Erdélyi Múzeum, 1994. (1-2.) 25-50.  
Davidsson 1981a. Davidsson, Åke: Stamboken. Poesialbumets och gästbokens föregångare. Ett urval ur Carolina Redivivas samlingar. AK Uppsala [UB] Mai-Sept. 1981 (Utställningskataloger, 9.) Uppsala, 1981. 
Davidsson 1981b. Davidsson, Åke: Deutsche Stammbücher in schwedischen Sammlungen. Ein Verzeichnis. In: Jörg-Ulrich Fechner (ed.): Stammbücher als kulturhistorische Quellen. (Wolfenbütteler Forschungen, 11.) München, 1981., 73-95. 
DBA Deutsches biographisches Archiv [microform]. - München etc.: Saur, 1982, 1993. 
DBB Diplomatica Brandenburgico-Borussica. In: Nationell ArkivDatabas. http://nad.riksarkivet.se/ 
DBI Deutscher biographischer Index. 2., kumulierte und erweiterte Ausgabe. München: Saur, 1998. 8 Bde. 
DBIt Dizionario Biografico degli Italiani (1925-)  
DBL Bricka, Carl Frederik: Dansk biografisk Lexikon I-XIX. København, 1887-1905. 
De Vries De Vries van Heekelingen, Herman: Genève pépinière du calvinisme hollandais. I. Les étudiants des Pays-Bas à Genève au temps de Théodore de Bèze. II. Correspondance des élèves de Théodore de Bèze après leur départ de Genève. Fribourg-La Haye, 1918-1924. 
DEA Datenbank zu den Einzelhandschriften in den historischen Archivabteilungen. (Franckesche Stiftungen zu Halle) http://192.124.243.55/cgi-bin/gkdb.pl 
Deák Deák Farkas: Forgách Zsuzsánna 1582-1632. Magyar Történeti Életrajzok. Budapest 1885. 
Demkó 1897. Demkó Kálmán: A magyar orvosi rend története tekintettel a gyógyászati intézmények fejlődősőre Magyarországon a 18. század végéig. Budapest, 1897. 
Der Adler Der Adler. Allgemeine Welt- und National-Chronik. (Wien, 1838–1843.) 
Dézsi 1898. Dézsi Lajos: Szenci Molnár Albert naplója, levelezése és irományai. Budapest, 1898. 
Dézsi 1912. Dézsi Lajos: Tinódi Sebestyén. Magyar Történeti Életrajzok. Budapest, 1912. 
DHBS Le Dictionnaire Historique et Biographique de la Suisse. Neuchatel, 1921-1934. 7 vol., Supplément. 
Die Zips 2012. Die Zips - Eine kulturgeschichtliche Region im 19. Jahrhundert. Leben und Werk von Johann Genersich (1761-1823). Herausgegeben von István Fazekas, Karl W. Schwarz und Csaba Szabó. Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien Bd. V. Wien, 2012. 
DNB Dictionary of national biography. Founded by George Smith; ed. Leslie Stephen, Sidney Lee. London, 1885-1904. 63 and 2 vols., Suppl. 1-3. Reprinted: Oxford, 1921-1922. Reprinted 1964-1965. 22 vols. 
Dobronyovszky Dobronyovszky Károly: A péteri ev. egyház vázlatos története. Cegléd, 1890. 
Doerfel Doerfel, Marianne: Pietische Erziehung, Johann Christian Lerches Memorandum zu Reformbestrebungen am Pädagogium Regii in Halle. In: Pietismus und Neuzeit, 1994. 90-106. 
Dölemeyer Dölemeyer, Barbara: Frankfurter Juristen im 17. und 18. Jahrhundert. Studien zur europäischen Rechtgeschichte, 60. Frankfurt am Main, 1993. 
Donne 1978. Milgate, Wesley (ed.): John Donne: The Epithalamions, Anniversaries and Epicedes. Oxford, 1978. 
Döring Döring, Heinrich: Die Gelehrten Theologen Deutschlands im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert I-IV. Neustadt an der Orla, 1831-1835. 
Drüll 1986 Drüll, Dagmar: Heidelberger Gelehrtenlexikon 1803-1932. Berlin-Heidelberg, 1986. 
Durovics-Kónya Durovics Alex - Kónya Péter: Az eperjesi kollégium felsőfokú hallgatói. Študenti vyšších tried Prešovského Kolegia 1667-1850. Felsőoktatástörténeti Kiadványok Új Sorozat 11. Budapest, 2015. 
Ebel Ebel, Wilhelm: Göttinger Studenten-Stammbuch aus dem Jahre 1786. Göttingen, 1966. 
Ebel 1962. Ebel, Wilhelm: Catalogus Professorum Gottingensium, 1734-1962. Göttingen, 1962. 
Eckhardt 1944. Eckhardt Sándor: Magyar szónokképzés a XVI. századi Strasszburgban. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. XXVI, 5. Budapest 1944. 
Eckhardt 1955. Rimay János összes művei. Összeállította: Eckhardt Sándor. Budapest, 1955. 
Ehrhardt Ehrhardt, Siegismund Justus: Presbyterologie des Evangelischen Schlesiens. I-IV. Liegnitz, 1780-1789. 
Eichler Eichler, Klaus: Zum 250. Geburtstag des Medizinprofessors Johann Chrisoph Andreas Mayer. Mitteilungen Frankfurt (Oder), Historischer Verein zu Frankfurt (Oder) e.V., 1998. Heft 1. 25-27. 
Elster Elster, Otto: Die Geschichte der stehenden Truppen im Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel I-II. Leipzig, 1899-1901.  
Ember 1946. Ember Győző: Az újkori magyar közigazgatás története Mohácstól a török kiűzéséig. (Magyar Országos Levéltár kiadványai, III. Hatóság- és hivataltörténet 1.) Budapest, 1946. 
Emődi 2007. Emődi András: Martinus Weigmann peregrinációs albuma 1598-1621. Acta Papensia 2007. 1-2., 29-50. 
Engelhardt Engelhardt, Johann Georg Veit: Die Universität Erlangen von 1743–1843, Zum Jubiläum der Universität 1843., Erlangen 1843. 
Engels Engels, Walter: Salomon Schweigger, ein ökumenischer Orientreisender im 16. Jahrhundert. (Der Aufenthalt eines deutschen evangelischen Predigers in Konstantinopel und im Orient und seine Rolle als Verbindungsmann zwischen den deutschen Lutheranern und der griech.-orthod. Kirche während der Jahre 1578–1582) In: Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte, 1955., 224–246. 
EP Evangelisches Pfarrerbuch für die Mark Brandenburg seit der Reformation. Bd. II/1-2. Verzeichnis der Geistlichen in alphabetischer Reihenfolge (bearb. von Otto Fischer). Berlin, 1941. 
Eredics Eredics Péter: Nikléczi Boldizsár dániai útja és kapcsolata a koppenhágai német St. Petri gyülekezettel (1677). In: Michiel de Ruyter és Magyarország.(Szerk.: Bitskey István - Pusztai Gábor) Debrecen, 2008., 143-155. 
Ersch-Gruber Ersch, Johann Samuel - Gruber, Johann Gottfried: Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste, in alphabetischer Folge. Leipzig, 1818-1889. 
F. Csanak F. Csanak Dóra: Két korszak határán: Teleki József, a hagyományőrző és a felvilágosult gondolkodó. Budapest, 1983. 
Fabiny Fabiny Tibor: Thököly Imre ifjúkora. A kuruc szabadságharc 300. évfordulójának emlékére. In: Diakónia, 1979. (2.) 12-17. 
Fabó Fabó András: Monumenta evangelicorum Aug. Conf. in Hungaria historica (A magyarországi ágost. vall. evangelicusok történelmi emlékei.) I-III. Pest, 1861-1865. 
Fajt 2014. Fajt Anita: Wolffianismus und Pietismus. Neue Daten zur Gottsched-Rezeption in Ungarn. In: Kultur und Literatur der Frühen Neuzeit im Donau-Karpatenraum. Transregionale Bedeutung und eigene Identität. Acta Germanica, Schriftenreihe des Instituts für Germanistik der Universität Szeged. Herausgegeben von Tünde Katona und Detlef Haberland. Szeged, 2014., 197-215. 
Fallenbüchl 1899. Fallenbüchl Ferenc: Otrokocsi Foris Ferenc élete és munkái. Magyar Sion, 1899. 
Fallenbüchl 1994. Fallenbüchl Zoltán: Magyarország főispánjai 1526-1848. Die Obergespane Ungarns 1526-1848. Budapest, 1994. 
Fallenbüchl 2002. Fallenbüchl Zoltán: Állami (királyi és császári) tisztségviselők a 17. századi Magyarországon. Budapest, 2002. 
Fata Fata Márta: Studenten aus Ungarn und Siebenbürgen an der Universität Tübingen. Eine 500 Jahre lange Beziehungs- und Wirkungsgeschichte. In: Peregrinatio Hungarica. Studenten aus Ungarn an deutschen und österreichischen Hochschulen vom 16. bis zum 20. Jahrhundert. Contubernium. Tübinger Beiträge zur Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte, Bd. 64. Hrsg. von Márta Fata, Gyula Kurucz und Anton Schindling. Stuttgart, 2006., 229-264. 
Fáy Fáy Zoltán: A Gyögyösi Ferences Könyvtár. Gyöngyös, 2012. 
FB Klötzer, Wolfgang (Hrsg.): Frankfurter Biographie, personengeschichtliches Lexikon I-II. Frankfurt am Main, 1994-1996. 
Fejér Fejér Tamás: A fogarasi partikuláris iskola fejedelemség kori rektorai. In: Erdélyi Múzeum, 2010. (3-4.) 106-144.  
Fekete Fekete Csaba: Debreceni könyvtáros deákok 1700 előtt. In: Könyv és könyvtár XVII., Debrecen, 1994., 95-107. 
Fényes Fényes Lajos: Guta, ágostai hitvallású evangelikus anyaegyház története 1543–1900–ik évig. Balassagyarmat, 1902. 
Ferencz Ferencz Anna: Hitből táplálkozva: az 1674-es pozsonyi vértörvényszék elé idézett gömöri lelkészek és tanítók. Somorja, 2004. 
Ferenczi 2006. Ferenczi Ilona: Johann Wohlmuth – sopronsky organista, hudobny riaditel a skladatel a jeho posobenie na prelome 17. a 18. storocia. Slovenska hudba 32. (2006.), 202–218. 
Fieg Fieg, Oliver: Archiv der Herren und Freiherren Schad von Mittelbiberach. Akten und Amtsbücher. Ulm, 2006. 
Fikenscher Fikenscher, Georg Wolfgang Augustin: Geschichte der Universität zu Erlangen von ihrem Ursprung bis auf gegenwärtige Zeiten. Coburg, 1795. 
Filtsch Filtsch, Johann: Michael Hissmann Doktor und Professor an der Universität zu Göttingen. In: Siebenbürgische Provinzblätter. Erster Band, Erstes Heft. Hermannstadt, 1805. 82-104. 
Flood Flood, John L.: Poets laureate in the Holy Roman Empire. A bio-bibliographical handbook. I-IV. Berlin-New York, 2006. 
Földesi 1997. Földesi Ferenc: Árkosi Benedek imádságoskönyve. In: Keresztény Magvető, 1997., 195-198. 
Földváry Földváry László: Adalékok a dunamelléki ev. ref. egyházkerületi történetéhez. I-II. (I. Alsó dunamelléki vagy Felsőbaranyai egyházkerület. 1518-1715.; II. A dunamelléki ev. ref. egyházkerület a baranyai püspökséggel való egyesülés után 1715-1780.) Budapest, 1898. 
Font Font Zsuzsa: Erdélyiek Halle és a radikális pietizmus vonzásában. Szeged, 2001. 
Font 1993. Font Zsuzsa: Wesselényi István egyetem- és udvarjárása (1729-1732). In: Régi és új peregrináció: magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. (A III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson - Szeged, 1991. augusztus 12-16. - elhangzott előadások.) Budapest-Szeged 1993. Szerk.: Békési Imre, Jankovics József, Kósa László, Nyerges Judit. I-III.; II. 508-516. 
Fórizs Fórizs Gergely: Adalékok Berzsenyi líceumi kapcsolataihoz. In: Kolligátum. Tanulmányok a hetvenéves Bíró Ferenc tiszteletére. Budapest, 2007. 148-154. 
Forster Forster, Leonard: Martin Opitz und das Album von Michael Wider. In: Chloe: Beihefte zum Daphnis, Bd. 3. Amsterdam, 1984., 75-100. 
Fraknói Fraknói Vilmos: Pázmány Péter és kora 1-3. Pest, 1868-1872. 
Fraknói 1863. Frankl Vilmos: A nádori országbírói hivatal eredete és hatáskörének történeti kifejlődése. Pest, 1863. 
Frank-Frimmel Frank, Peter R. - Frimmel, Johannes: Buchwesen in Wien 1750-1850. Kommentiertes verzeichniis der Buchdrucker, Buchhändler und Verleger. Wiesbaden, 2008. 
Frentzel Frentzel, Salomon Gottlob: Historischer Schau-Platz Oder Chronice Und Beschreibung Der Königlichen und Churfürstlichen Sächßischen Stadt und Herrschafft Hoyerswerda Im Marggraffthume Ober-Laußitz Aus glaubwürdigen Uhrkunden und Nachrichten gesammlet und in richtige Ordnung gebracht. Leipzig und Budißin, 1744. 
Frick Frick, Friedrich: Kleines biographisches Lexikon der Violinisten. Vom Anfang des Violinspiels bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Norderstedt, 2009. 
Fricz-Molnár Fricz-Molnár Péter: Egy selmecbányai bányapolgár keresztszülőségi viszonyai (1724-1764). In: Történelem és Muzeológia – Miskolci Internetes Folyóirat. 2015. 1., 1-15. http://www.hermuz.hu/hom/index.php/hu/tortenelem-muzeologia-online 
Friedensburg Friedensburg, Walter: Geschichte der Universität Wittenberg. Halle a. S. 1917. 
Friederichs Friederichs, Heinz Friedrich: Die niederländisch-reformierten und die Wallonischen Pfarrer in Hanau 1594-1943,. In: Forschungen zur hessischen Familien- und Heimatkunde 7. Frankfurt am Main, 1954. 
FRS I. A Thurzó család és a wittenbergi egyetem. (Sa. r.: Dományházi Edit - Font Zsuzsa - Keserű Gizella - Latzkovits Miklós) Fontes Rerum Scholasticarum I. Szeged, 1989. 
FRS II/1. Lőcsei stipendiánsok és literátusok 1. (Sa. r.: Katona Tünde - Latzkovits Miklós) Fontes Rerum Scholasticarum II/1. Szeged, 1990. 
FRS III. Teleki Pál külföldi tanulmányútja: Levelek, számadások, iratok 1695-1700. (Sa. r. Font Zsuzsa) Fontes Rerum Scholasticarum III. Szeged, 1989. 
Fukári Fukári Valéria: Schöpflin Aladár magyarországi apai ősei, családtörténete. In: Fórum Társadalomtudományi Szemle, 14. évf. 1. sz. (2012), 71-92. 
Futaky 1993. Futaky István: Magyarországi és erdélyi diákok a kisebb német egyetemeken (16-19. század). In: Régi és új peregrináció: magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. (A III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson - Szeged, 1991. augusztus 12-16. - elhangzott előadások.) Budapest-Szeged 1993. Szerk.: Békési Imre, Jankovics József, Kósa László, Nyerges Judit. I-III.; II. 517-521. 
Futaky 2007. Futaky István: Göttinga. A göttingeni Georg-August-Egyetem magyarországi és erdélyi kapcsolatai a felvilágosodás idején és a reformkor kezdetén. Felsőoktatástörténeti Kiadványok, Új Sorozat 7. Budapest, 2007. 
G. Klement 1985. G. Klement Ildikó: Külföldön tanuló magyarországi diákok olvasmányai a 18. század első felében. (A wittenbergi Magyar Könyvtár 1755-ből származó katalógusának elemzése) In: Magyar Könyvszemle, 1985., 210-224. 
Gaal Gaal György: Erdély első nemzetközi hírű nyelvtudósa: Gyarmathi Sámuel. In: Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 2011. 95-118. 
Gagnebin Gagnebin, Ferdinand Henri: Liste des églises wallonnes des Pays-Bas et des pasteurs qui les ont desservies. In: Bulletin de la commission pour l'histoire des églises wallonnes 3 (1888), 25-64, 97-120, 209-240, 313-356. 
Gajdács Gajdács Pál: Tót-Komlós története. Gyoma, 1896. 
Gál Gál István: A Comenius-bejegyzés Mezőlaki János albumában. Irodalmi Szemle 1976. 470-472. 
Gál 1971. Gál István: Tótfalusi Kis Miklós Angliai összeköttetéseinek nyomában. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1971., 339-341. 
Gál István 1971. Gál István: Erdélyi levelek a British Museumban. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. X-XI. Szeged, 1971. 157-161. 
Gál Kelemen Gál Kelemen: A kolozsvári unitárius kollégium története (1553-1900). I-II. Kolozsvár, 1935. 
Galla 1998. Galla Ferenc: Otrokocsi Foris Ferenc gályarab Rómában. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1998. 
Gatterer Gatterer, Johann Christoph: Historia Genealogica Dominorum Holzschuherorum Ab Aspach Et Harlach In Thalheim Cet. Patriciae Gentis Tum Apud Norimbergenses Tum In Exteris Etiam Regionibus Toga Sagoque Illustris Ex Incorruptis Rerum Gestarum Monimentis Conquisita. Nürnberg, 1755. 
GBV Gemeinsamer Bibliotheksverbund, Göttingen: Verbundkatalog GVK - http://z3950gw.dbf.ddb.de/ 
Genersich Genersich, Christian: Merkwürdigkeiten der königlichen Freystadt Késmárk in Oberungarn, am Fusse der Carpathen. I-II. Kaschau, 1804. 
Gergely Gergely Pál: Pápai Páriz-album a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai 21. Budapest, 1961. 128-132. (Klny.: Magyar Tudomány 1961. 128-132.) 
Gerlach Gerlach, Karlheinz: Die Freimaurer im Alten Preussen 1738-1806. Die Logen zwischen mittlerer Oder und Niederrhein. Tel 1. Innsbruck, Wien, Bozen, 2007. 
Germann Germann, Wilhelm: Missionar Christian Friedrich Schwartz. Erlangen, 1870. 
Gierl Gierl, Martin: Geschichte als präzisierte Wissenschaft. Fundamenta Historica 4. Stuttgart-Bad Cannstatt, 2012. 
Gleich Gleich, Johann Andreas: Annales Ecclesiastici, Oder: Gründliche Nachrichten der Reformations-Historie Chur-Sächss. I-III. Dresden-Leipzig, 1730. 
Goldmann Goldmann, Karlheinz: Nürnberger und Altdorfer Stammbücher aus vier Jahrhunderten. Ein Katalog. Beiträge zur Geschichte und Kultur der Stadt Nürnberg. Band 22. Nürnberg, 1981. 
Goldmann 1956. Goldmann, Karlheinz: Der Poppenreuther Pfarrer Erhard Christoph Bezzel (1727 bis 1801) und seine Stammbüchersammlung. In: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg, (47) 1956., 341-415. 
Gömöri 1981. Gömöri György: Some Hungarian Alba Amicorum from the 17th century. In: Wolfenbütteler Forschungen, Bd. 11., 1981., p. 97-109. 
Gömöri 1982. Gömöri György: Beregszászi István "gályarab" lelkész Angliában. In: Confessio, 1982/4., 45–49. 
Gömöri 1982a Gömöri György: Újfalvi Imre angliai kapcsolatairól. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1982. 52-56. 
Gömöri 1984. Gömöri György: Mezőlaki János, "exul hungarus". In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1984., 636-641. 
Gömöri 1985. Gömöri György: Magyar peregrinusok a XVII. századi Cambridge-ben. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1985., 194-202. 
Gömöri 1985a Gömöri, George: Hungarian Students and Visitors in 16-17th Century England. In: Hungarian Studies, Vol. 1. No. 1., 1985., 31-50. 
Gömöri 1989. Gömöri György: Angol-magyar kapcsolatok a XVI-XVII. században. Irodalomtörténeti Füzetek 118. Budapest, 1989. 
Gömöri 1994. Gömöri György: Angol és skót utazók a régi Magyarországon, 1542-1737. Vál., ford., a bevezetést és a jegyzeteket írta Gömöri György. Budapest, 1994. 
Gömöri 2004a Gömöri György: Erdélyi költő a XVII. századbeli Londonban. In: Erdélyi merítések. Kolozsvár, 2004., 84-100. 
Gömöri 2004b Gömöri György: Kaposi Sámuel angliai utazása és későbbi tanári működése. In: Erdélyi merítések. Kolozsvár, 2004., 116-128. 
Gömöri 2004c Gömöri György: Bánfihunyadi János eszmevilága és alkimista kapcsolatai. In: Erdélyi merítések. Kolozsvár, 2004., 35-52. 
Gömöri 2005. Gömöri György: Magyarországi diákok angol és skót egyetemeken, 1526-1789. Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 14. Budapest, 2005. 
Gömöri 2005b Gömöri György: A strassburgi akadémián tanuló XVI. századi magyarok album-bejegyzései. In: Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények. Budapest, 2005., 49-53. 
Gömöri 2005c Gömöri György: "Barátok albuma" - Jegyzetek egy művelődéstörténeti forrás történetéhez. In: Holmi, 2005. 197-208. 
Gömöri 2005d Gömöri György: Magyar ajánló versek és epigrammák a XVII. században. In: A magyar költészet műfajai és formatípusai a 17. században. A Szegeden 2003-ban megrendezett régi magyar irodalmi konferencia előadásai. Szerk.: Ötvös Péter et al. Szeged, 2005., 111-117. 
Götze Götze, Ludwig: Geschichte des Gymnasiums zu Stendal von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Stendal, 1865. 
Graaf 1979. Graaf, G. Henk van de: A németalföldi akadémiák és az erdélyi protestantizmus a 18. században 1690-1795. [Kolozsvár], 1979. 
Graaf 1997. Graaf, G. Henk van de: Cum Deo. Magyar peregrinusok bejegyzései franekeri album amicorumokban. In: Művelődési törekvések a korai újkorban. Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 35. Szeged, 1997., 117-133. 
Gradmann Gradmann, Johann Jacob: Das gelehrte Schwaben, oder Lexicon der jetzt lebenden schwäbischen Schriftsteller. Ravensburg, 1802. 
Grieb Grieb, Manfred H.: Nürnberger Künstlerlexikon: Bildende Künstler, Kunsthandwerker, Gelehrte, Sammler, Kulturschaffende und Mäzene vom 12. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. I-IV. München, 2007. 
Grunau Hanni Grunau: Katalog der Stammbücher des 16./17. Jahrhunderts in der Stadt- und Hochschulbibliothek und in der Schweizerischen Landesbibliothek Bern. Diplomarbeit [masch.] der Bibliothekarenschule, Sektion der 'Ecole d'Etudes sociales' in Genf. Bern, 1942. 
Grünberg Sächsisches Pfarrerbuch: Die Parochien und Pfarrer der ev.-luth. Landeskirche Sachsens (1539-1939). Im Auftrage des Pfarrervereins für Sachsen bearbeitet von Reinhold Grünberg.Th. I-II. Freiberg, 1939-1940. 
Grundlach Grundlach, Franz: Catalogus professorum academiae Marburgensis. Die akademischen Lehrer der Philipps-Universität in Marburg von 1527 bis 1910. Marburg, 1927. 
Gulya Gulya János: Gyarmathi Sámuel. Budapest, 1978. 
Gündisch 1985. Gündisch, Gustav: Das Schirmerische Familienbuch. In: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde 8(78) 1985, 151-157. 
Gundlach Gundlach, Franz: Das Album der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 1665-1865. Kiel, 1915. 
Gymnazológia Rezik, Ján - Matthaeides, Samuel: Gymnazológia, dejiny gymnazií na Slovensku. Sa. r. Ruzicka, Vladislav. Bratislava, 1971. 
Győző Győző Andor: Művészeti Lexikon I-II. Budapest, 1935. 
H. Balázs H. Balázs Éva: Berzeviczy Gergely, a reformpolitikus (1763-1795). Budapest, 1967. 
Haan Haan, Ludovicus: Jena hungarica sive memoria hungarorum a tribus proximis saeculis Academiae Jenesi adscriptorum. Gyulae, 1858. 
Haan 1991. Haan Lajos: Békés-csaba: A város története a kezdetektől a XIX. század harmadik harmadáig. Szerk.: Gecsei Lajos. "Fekete könyvek" kultúrtörténeti sorozat 14. Békéscsaba, 1991. 
Hadobás 2008. Hadobás Sándor: Hell Miksa és Sajnovics János bibliográfiája. Rudabánya, 2008. 
Hadobás 2010. Hadobás Sándor: Trangous Lajos, a reformkor sikeres bánya- és kohóvállalkozója. In: Bányászattörténeti Közlemények, 2010., 76-85. 
Hamberger-Meusel Hamberger, Georg Christoph - Meusel, Johann Georg: Das gelehrte Teutschland oder Lexikon der jetzt lebenden teutschen Schriftsteller I-XXIII. Lemgo, 1796-1834. 
Hammerl Hammerl Lajos: Pamer György Ferdinánd, a megújhodott német irodalom magyarországi úttörője. In: Soproni Szemle, 1962., 29-38., 130. 
Harmath Harmath Károly: A pozsonyi evang. lyceum kéziratgyűjteményének ismertetése. In: A pozsonyi ágostai hitvallásu evang. főiskola értesítője az 1878/9-diki tanévről. Pozsony, 1879. 31-35. 
Hauer Hauer, Wolfram: Lokale Schulentwicklung und städtische Lebenswelt. Das Schulwesen in Tübingen von seinen Anfängen im Spätmittelalter bis 1806. Contubernium. Tübinger Beiträge zur Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte, Bd. 57. Stuttgart, 2003. 
Hausberger Hausberger, Karl: Das Bistum Regensburg 1: Die Regensburger Bischöfe von 1649 bis 1817 (Germania Sacra. Dritte Folge 13.) Berlin-Boston, 2016. 
Hausel Hausel Sándor: Szügy története. Szügy, 2001. 
Hausner Hausner Gábor: A szentgotthárdi csatában részt vett franciák bejegyzései Vitnyédy Pál album amicorumában. In: Háború és béke a XVII. század második felében. Tanulmányok. Szerk.: Tóth Ferenc–Zágorhidi Czigány Balázs. Szentgotthárd, 2004. 46-58. 
Havas 1996. Havas László: A honfoglalás és az államalapítás Nadányi János organikus történelemfelfogásában. In: Neolatin irodalom Európában és Magyarországon. (Szerk.: Jankovits László, Kecskeméti Gábor) Pécs, 1996. 
Házi Házi, Jenő: Egy ismeretlen adat Szenci Molnár Albert életéből. Magyar Nyelv, 1936. 318-319. 
Házi 1982. Házi Jenő: Soproni polgárcsaládok 1535-1848. I-II. Budapest, 1982. 
HBLS Historisch-biographisches Lexikon der Schweiz. Hrsg. Heinrich Türler, Marcel Godet, Victor Attinger. Neuenburg, 1921-1934. 7 Bde., Supplement. 
Heckmann-Michel Heckmann, Hubert - Michel, Walter: Frankfurt mit den Augen Goethes. Frankfurt am Main, 1982. 
Heerde Heerde, Hans-Joachim: Das Publikum der Physik. Lichtenbergs Hörer. Göttingen, 2006. 
Heesakkers-Thomassen C[hris] L. Heesakkers - K[ees] Thomassen: Voorlopige Lijst van Alba Amicorum uit de Nederlanden voor 1800. 's-Gravenhage 1986. 
Hegedűs 2002. Hegedűs Béla: Über die Pressburgische Gesellschaft der Freunde der Wissenschafften. In: Wynfrid Kriegleder-Andrea Seidler-Joseph Tancer (Hrsg.), Deutsche Sprache und Kultur im Raum Pressburg. (Presse und Geschichte — Neue Beiträge, Bd. 4) Bremen, 2002., 53-64.  
Hegedüs 2008. Hegedüs Béla: Prodromus: Kalmár György (1726-?) világáról. Irodalomtörténeti Füzetek 164. Budapest, 2008. 
Hegedüs 2014. Hegedüs Béla: Kalmár György élete mint mű. In: Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások. Szerk.: Biró Annamária - Boka László. Nagyvárad-Budapest, 2014., 71-78. 
Hegyi Hegyi Ádám Alex: Magyarországi diákok svájci egyetemeken és akadémiákon, 1526-1788 (1798). Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 6. Budapest, 2003. 
Hegyi 2010. Hegyi Ádám: A gályarab lelkészek bejegyzései Johann Heinrich Fries (1639–1718) albumában: magyarországi diákok Bázelben és Zürichben 1677 és 1720 között. In: Egyháztörténeti Szemle, 2010/1. 9-23. 
Hegyi 2010a. Hegyi Ádám: A bázeli egyetem magyar vonatkozású kéziratai (1575) 1660-1798 (1815). Katalógus. Budapest, 2010. 
Heimler Heimler Károly: Loew (Loevius) Károly Frigyes. In: Soproni Szemle, 1941., 139-140. 
Heldt Heldt, Heinrich: Der Berliner Hofmaler Benjamin Calau (1724 – 1785) aus Friedrichstadt. Beiträge zur Kunst- und Kulturgeschichte Schleswig-Holsteins, Bd. 74. Heide-Holstein, 2005. 
Heltai Heltai János: Adattár a heidelbergi egyetemen 1595—1621 között tanult magyarországi diákokról és pártfogóikról. In: Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve. Budapest, 1980., 243-347. 
Helwig Helwig, Christoph: Geschichte der Medizinischen Fakultät Greifswald. Geschichte der Medizinischen Fakultät von 1456 bis 1713. Das Dekanatsbuch der Medizinischen Fakultät von 1714 bis 1823. Hrsg. und übers. von Hans Georg Thümmel. Stuttgart, 2002. 
Henning Henning, Basil Duke: The House of Commons, 1660-1690. I-III. London, 1983. 
Henning-Kratzsch Hans Henning / Konrad Kratzsch: Stammbücher aus der Zentralbibliothek der deutschen Klassik Weimar. Ausstellungskatalog Schloß Burgk, Pirckheimer-Kabinett (Katalog 27). O.O. 1988. 
Hensel Hensel, Johann Adam: Protestantische Kirchengeschichte in Schlesien. (Ed. Friedrich Eberhard Rambach) Leipzig und Liegnitz, 1768. 
Herepei 1941. Herepei János: A dési református iskola XVII. és XVIII. századbeli igazgatói és tanítói. Erdélyi Tudományos Füzetek 130. Kolozsvár, 1941. 
Herepei 1966. Herepei János: Szenci Molnár Albert tragédiája. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1966., 160-165. 
Herminjard 1893. Correspondance des réformateurs dans les pays de langue française: recueillie et publiée, avec d'autres lettres relatives à la Réforme et des notes historiques et biographiques. Vol. 8, (1542-1543) par A[imé]-L[ouis] Herminjard. Genève, Bâle, Lyon et Paris, 1893. 
Hernschier Hernschier, Wolfgang: Ich wollte, ich wäre ein guter Schuhflicker... Das unglückliche Leben des bayerischen Astronomen Johann Nepomuck Fischer (1749–1805). Eine dokumentarische Biographie. Bassum, 1997. 
Héron 1903. Liste générale des membres de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen de 1744-1745 a 1900-1901, dressée par A. Héron. Rouen, 1903. 
Herpay Otrokocsi Fóris Ferenc: Furor bestiae contra testes Jesu Christi in Hungaria MDCLXXVI. Sajtó alá rendezte Herpay Gábor. Budapest, 1933. (Antiqua Bibliotheca Ecclesia Reformatae Hungariae Series III. 1). 
Heuer Heuer, Reinhold: Der Thorner Pfarrer Simon Weiß, 1623-1688, ein Lebensbild aus stürmisch bewegter Zeit. In: Mitteilungen des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn. Bd. XXXV. Thorn, 1927. 1-23. 
Hevesi Hevesi Andrea: Újfalvi Imre: Egy protestáns értelmiségi karrier a 16-17. század fordulóján. In: Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások. Szerk.: Biró Annamária - Boka László. Nagyvárad-Budapest, 2014., 31-39. 
Heydenreich Heydenreich, Gustav Heinrich: Kirchen und Schul-Chronik der Stadt und Ephorie Weissenfels seit 1539, zur Erinnerung an die 300jährige Jubelfeier der Einführung der Reformation in Weissenfels und Umgegend. Weissenfels, 1840. 
Hild Hild, Heike: Das Stammbuch des Medicus, Alchemisten und Poeten Daniel Stolcius als Manuskript des Emblembuches Viridarium Chymicum (1624) und als Zeugnis seiner Peregrinatio Academica. München, 1991. 
Hissmann 2013. Michael Hissmann (1752-1784) Ein materialistischer Philosoph der deutschen Aufklärung. (Hg.: Heiner F. Klemme - Gideon Stiening - Falk Wunderlich) Berlin, 2013. 
HLS Historisches Lexikon der Schweiz. Chefredaktor Marco Jorio. Basel, 2002- 
Horányi Horányi Elek: Memoria Hungarorum et Provincialium scriptis editis notorum. I-III. Bécs-Pozsony, 1775–77. 
Hörcsik Hörcsik Richárd: A sárospataki református kollégium diákjai, 1617-1777. Sárospatak, 1998. 
Hörk Hörk József: Az ev. Tisza-kerület püspökei. (Superintendensek.) Kassa, 1888. 
Horkay Horkay László: Kant első magyar követői. In: Irodalom és felvilágosodás. Tanulmányok. Szerk.: Szauder József - Tarnai Andor. Budapest, 1974., 201-228. 
Hornyák Hornyák Mária: "Ó nőlly, épűlj remek csemete!" Teleki Imre gróf neveltetése a 18. század végén. In: Neveléstörténet, 2006/3–4., 5–19. 
Hornyánszky Hornyánszky, Victor: Beiträge zur Geschichte evangelischer Gemeinden in Ungarn. Pest, 1867. 
Horváth Horváth Ödön: Bredeczky Sámuel élete. Budapest, 1924. 
Horváth 1996. Horváth, Pavel: Bratislavský mešťan Ján Krištof Burgstaller a jeho zbierka erbov z rokov 1728-1734. In: Genealogicko-heraldický hlas. 1996/1. 11-14. 
Horvay Horvay, Róbert: Debrecen evangélikusai. (A hívek egyházi élete az evangélikus egyház megalakulása, 1883 előtt.) Debrecen, 1939. 
Hrabowszky Hrabowszky György: A Dunántúli ev. aug. conf. superintendentia predikátorai. Veszprém, 1806. 
Hradszky Hradszky József: A szepesi "Tiz-lándsások széke", vagy a kisvármegye története". Lőcse, 1895. 
Hubbes Hubbes Éva: Benkő Ferenc egyetemjárása. Rudabánya, 2004.  
Hunfalvy Hunfalvy Pál: A' késmárki ev. főtanodában Spóner Pál gyász ünnepén mondott beszéd. Lőcse, é. n. 
Ila 1932. Ila Bálint: A Thurzó-család levéltára. Levéltári Közlemények, 1932. 12-66. 
Ila 1934. Ila Bálint: A Thurzó-levéltár protestáns egyháztörténeti iratai. In: Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár XV. Budapest, 1934. 
Ilg Ilg, Ulrike: Bebilderte Reiseberichte aus dem Osmanischen Reich in deutscher Sprache (16. bis 17. Jahrhundert). In: Das Bild des Feindes: Konstruktion von Antagonismen und Kulturtransfer im Zeitalter der Türkenkriege. Ostmitteleuropa, Italien und Osmanisches Reich. Hg.: Eckhard Leuschner, Thomas Wünsch. Berlin, 2013., 55–76. 
Imre 1991. Imre Mihály: Tolnai Beke Mihály heidelbergi peregrinációs albuma 1592-1596-ból. In: Könyv és könyvtár XVI., Debrecen, 1991., 19-39. 
Ingen Ingen, Ferdinand van: Philipp von Zesen in seiner Zeit und seiner Umwelt. Frühe Neuzeit 177. Berlin, 2013. 
iPSB Internetowy Polski Słownik Biograficzny http://www.ipsb.nina.gov.pl/index.php/Home/ 
Jakab Jakab Elek: Adatok erdélyi írók névtárához a 17-18. században. In: Magyar Könyvszemle, 1881., 299-327. 
Jakab Elek 1881. Jakab Elek: A censura története Erdélyben. In: Figyelő. Irodalomtörténeti Közlöny, 1881., 253-273. 
Jakó 1971. Jakó Zsigmond: Miskolci Csulyak István peregrinációs albuma. In: Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Tomus X-XI. Szeged, 1971. 59-72. 
Jakó 1974. Erdélyi féniks: Misztótfalusi Kis Miklós öröksége. Bevezető tanulmány, jegyzetek Jakó Zsigmond. Bukarest, 1974. 
Jakó-Juhász Jakó Zsigmond - Juhász István: Nagyenyedi diákok 1662-1848. Bukarest, 1979. 
Jandek Jandek Gusztáv: Wohlmuth János 1689. évi un. Stark-féle virginálkönyve (Az első magyarországi zongoraiskola). In: Soproni Szemle, 1955. 86-97. 
Jankovich Gyűjteményei Jankovich Miklós (1772-1846) gyűjteményei. (Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában 2002. november 28. - 2003. február 16.) Budapest, 2002. 
Jankovics Jankovics József: Szilágyi (Sylvanus) György angliai klasszika-filológus tevékenysége. In: Magyar Könyvszemle, 1981., 322-326. 
Jankovics 1972. Jankovics József: A Pápai Páriz-család angol kapcsolatainak történetéhez: Ifjú Pápai Páriz Ferenc londoni levelei. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. XII. Szeged, 1972. 139-154. 
Jankovics 1991. Teleki Sámuel albuma. Kísérő tanulmánnyal közreadja Jankovics József. Peregrinatio Hungarorum 8. Szeged, 1991. 
Janssen Janssen, Joachim Anton Rudolph: Ausführliche Nachrichten über die sämmtlichen evangelisch-protestantischen Kirchen und Geistlichen der freyen und Hansestadt Hamburg und ihres Gebiethes, sowie über deren Johanneum, Gymnasium, Bibliothek und die dabey angestellten Männer. Hamburg, 1826. 
JE Jewish Encyclopedia http://www.jewishencyclopedia.com/ 
Jöcher Jöcher, Christian Gottlieb: Allgemeines Gelehrten-Lexicon I-IV. Lipcse 1750-1751. 
Jöcher-Adelung Fortsetzung und Ergänzungen zu Christian Gottlieb Jöchers allgemeinem Gelehrten-Lexicon von Johann Christoph Adelung. Leipzig, 1784-1819. Nachdruck: Hildesheim, 1960-1961. 
John 2001. John, Timo: Adam Friedrich Oeser 1717-1799. Studie über einen Künstler der Empfindsamkeit. Beucha, 2001. 
Jónácsik 2015. Jónácsik László: Miszellen aus der Stammbuchforschung in der Ungarischen Széchényi-Nationalbibliothek Budapest (OSzK). In: Jónácsik László - Lőkös Péter - Berzeviczy, Klára [Hg.]: Mitteleuropäischer Kulturraum: Völker und religiöse Gruppen des Königreichs Ungarn in der deutschsprachigen Literatur und Presse. Berlin, 2015., 93-126. 
Jónácsik-Lőkös Jónácsik, László-Lőkös, Péter: "Ich bin kein Hofemann ...": Ein als Stammbuchepigramm verwendetes Opitz-Zitat im Stammbuch des Johannes Hossmann (Ungarische Széchényi-Nationalbibliothek, Oct. Lat. 453) In: "Ars longa, vita academica brevis" Studien zur Stammbuchpraxis des 16.-18. Jahrhunderts. Herausgegeben von Klára Berzeviczy und Péter Lőkös unter Mitarbeit von Zsófia Hornyák. Budapest, 2009., 35-45. 
Jónácsik-Lökös 2009. Jónácsik, László-Lökös, Péter: Ein Streifzug durch die Stammbuchbestände der Ungarischen Széchényi-Nationalbibliothek. In: "Ars longa, vita academica brevis" Studien zur Stammbuchpraxis des 16.-18. Jahrhunderts. Herausgegeben von Klára Berzeviczy und Péter Lőkös unter Mitarbeit von Zsófia Hornyák. Budapest, 2009., 11-34. 
Jones Jones, John: Balliol College: A History (Second Edition) revised by John Jones. New York, 2005. 
Joost-Schöne Georg Christoph Lichtenberg Briefwechsel. Im Auftrag der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Hrsg. von Ulrich Joost und Albrecht Schöne. München, 1983-2004. 
Jungmann Jungmann, Josef: Historie literatury ceske aneb soustavny prehled spisu ceskych s krátkou historií národu, osvícení a jazyka. Praha, 1849. 
Kaiser-Piechocki Kaiser, Wolfram-Piechocki, Werner: Die ärzte-Dynastie Madai in Halle. In: Orvostörténeti Közlemények, 1971., 49-96. 
Kaiser-Völker Kaiser, Wolfram - Völker, Arina: Ungarländische Leopoldina-Mitglieder des 18. Jahrhunderts und ihre Korrespondenz mit den Akademiepräsidenten. In: Orvostörténeti Közlemények, 1973. (69-70.), 57-74. 
Kaiser-Völker 1971. Kaiser, Wolfram - Völker, Arina: Die Physici Sempronienses und ihre Beziehungen nach Halle und Wittenberg. (Ein Beitrag zur ungarischen Medizingeschichte des 18. Jahrhunderts) In: Orvostörténeti Közlemények, 1971. (62-63.), 101-110. 
Kaiser-Völker 1981. Kaiser, Wolfram-Völker, Arina: Hungarica medica des 18. Jahrhunderts in den Beständen des halleschen Universitätsarchivs. (Wissenschaftliche Beiträge der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 38.) Halle (Saale), 1981. 
Kármán 2013. Kármán Gábor: Egy közép-európai odüsszeia a 17. században: Harsányi Nagy Jakab élete. Mikrotörténelem 5. Budapest, 2013. 
Karsay Karsay Imre: A Szill-Sárkányi Ágost. Hitv. Evang. Egyházközség rövid története. Csorna, 1897. 
Kathona 1979. Kathona Géza: Erdélyi unitárius tanulók külföldön 1711-ig. In: Keresztény Magvető, 1979., 30-39. 
Katona 1994. Katona Béla: Szabolcs-Szatmár-Bereg irodalmi topográfiája. I. Nyíregyháza. A Jósa András Múzeum kiadványai 8. Nyíregyháza, 1994. 
Katona-Latzkovits Katona Tünde - Latzkovits Miklós: Die Poetik der Stammbücher in Queroktav (Überlegungen anhand der Weimarer Stammbuchsammlung). In: "swer sînen vriunt behaltet, daz ist lobelîch" Festschrift für András Vizkelety zum 70. Geburtstag. Hrsg. v. Márta Nagy und László Jónácsik. Piliscsaba-Budapest, 2001. 289-301. 
Kecskeméti 2006. Kecskeméti, Gábor: A Hardly-known 16th-century Humanist: Paulus Rosa of Körmöcbánya. In: Camoenae Hungaricae, 2006., 65–88. 
Kecskeméti 2007. Kecskeméti Gábor: Egy alig ismert 16. századi humanista: a körmöcbányai Paulus Rosa. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 2007., 639-664. 
Kecskeméti 2014. Kecskeméti Gábor: Értelmiségi pályák a kora újkori Magyarországon: a tipikus és az egyéni. In: Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások. Szerk.: Biró Annamária - Boka László. Nagyvárad-Budapest, 2014., 13-30. 
Kelecsényi Kelecsényi Gábor: Múltunk neves könyvgyűjtői. Budapest, 1988. 
Kempelen Kempelen Béla: Magyar nemes családok. I-XI. Budapest, 1911-1932. 
Kenyeres Kenyeres István: A királyi posta a 16. században. Paar Péter pozsonyi postamester. In: Információáramlás a magyar és török végvári rendszerben. (Szerk.: Petercsák Tivadar - Berecz Mátyás) Studia Agriensia 20. Eger, 1999., 107-115. 
Kerekes Kerekes György: A kassai kereskedők életéből harmadfélszázad, 1687-1913. Budapest, 1923. 
Keserű 1968. Keserű Bálint: Újfalvi Imre és a magyar későreneszánsz. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. 1968. (VIII.) 3–16. 
Keserű 1969. Keserű Bálint: Újfalvi Imre és az európai "későhumanista ellenzék". In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. 1969. (IX.) 3–46. 
Keserű 1971. Keserű Bálint: Az Újfalvi-per jegyzőkönyve. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. 1971. (X–XI.) 53–58. 
Keserű 2004. Keserű, Bálint: Der Fall Imre Újfalvi. Die reformierte Opposition in Ostungarn und die Melanchthon-Anhänger in Sachsen. In: Deutschland und Ungarn in ihren Bildungs- und Wissenschaftsbeziehungen während der Renaissance. Herausgegeben von Wilhelm Kühlmann und Anton Schindling. Stuttgart, 2004., 185-197. (Contubernium, Bd. 62.) 
Kettner Kettner, Paul Gottlieb: Historische Nachricht von dem Raths-Collegio der Chur-Stadt Wittenberg. Wolfenbüttel, 1734. 
Keveházi Keveházi Katalin: Melanchthon és a Wittenbergben tanult magyarok az 1550-es évektől 1587-ig (Adalékok Melanchthon magyarországi recepciójának első évszázadához) Dissertationes ex Bibliotheca Universitatis de Attila József nominatae 10. Szeged, 1986. 
Keveházi 1984. Keveházi Katalin: Melanchthon-autográfok a történeti Magyarországon. In: Tanulmányok a lutheri reformáció történetéből. Szerk.: Fabiny Tibor. Budapest, 1984. 165-180. 
Keveházi 2001. Keveházi Katalin: Melanchthon-Autographen im historischen Ungarn. In: Magyar Könyvszemle, 2001., 153-165. 
Keveházi 2011. Magyarországi Evangélikus Egyház. Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület: A reformációtól – napjainkig. Evangélikus gyülekezetek, egyházmegyék, kerületek a Dunántúlon. Szerk. vezetője Keveházi László. I–II. Győr, 2011. 
Keynes Keynes, Geoffrey: Bibliotheca Bibliographici. A Catalogue of the Library. London, 1964. 
Killy Killy, Walther: Literaturlexikon. 1-15. München, 1988-1993. 
Kinderling Kinderling, Johann Friedrich August: Beschreibung eines alten StammBuches. In: Neuer Literarischer Anzeiger, 1806. 257-263., 273-281. 
Kisbán 1942. Kisbán Emil: Hell Miksa a magyar csillagász. Budapest, 1942. 
Kiss 1878. Kiss Kálmán: A szatmári reform. egyházmegye története. Kecskemét, 1878. 
Kiss 2015. Kiss László: A jó palócok és tót atyafiak orvosai. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 106.) Budapest, 2015. 
Kiss, 2000. Kiss József Mihály: Magyarországi diákok a bécsi egyetemen, 1715-1789. Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 2. Budapest, 2000. 
Kissné 2004. Kissné Bognár Krisztina: Magyarországi diákok a bécsi tanintézetekben, 1526-1789. Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 13. Budapest, 2004.  
Klagholz Klagholz, Bernd: Heilbronn und seine Bürgermeister in der Zeit vom 16. bis zum 19. Jahrhundert. Tübingen 1980. 
Klein Klein, Johann Samuel: Nachrichten von den Lebensumständen und Schriften evangelischer Prediger aus allen Gemeinen des Königreichs Ungarn. 1-2. Lipcse - Buda, 1789., 3. Pest, 1873. 
Klein 1962. Klein, Thomas: Der Kampf um die zweite Reformation in Kursachsen 1586—1591. Köln—Graz, 1962. 
Klose 1997. Wolfgang Klose: Das Album Amicorum ("Stammbuch") des Magisters Abraham Ulrich, Theologe in Zerbst, und seines Sohnes David, öffentlicher Notar in Zerbst, zwischen 1549 und 1623. (Badische Landesbibliothek, Vorträge, 46.) Karlsruhe, 1997. 
Klose 1998. Wolfgang Klose: Schätze des Erinnerns. Das Stammbuch Ulrich aus dem 16. Jahrhundert. In: Dietmar Peil u.a. (ed.): Erkennen und Erinnern in Kunst und Literatur. Kolloquium Reisensburg, 4.-7. Januar 1996. Tübingen, 1998. 311-323. 
Klose 1999. Wolfgang Klose: Wittenberger Gelehrtenstammbuch. Das Stammbuch von Abraham und David Ulrich. Benutzt von 1549-1577 sowie 1580-1623. (unter Mitwirkung von Wolfgang Harms, Chris L. Heesakkers, Rolf Max Kully) Halle 1999. 
Kneifel Kneifel, Eduard: Die Pastoren der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen. Eging, 1967. 
Köblös-Kránitz A Dunántúli Református Egyházkerület prédikátorai és rektorai 1526–1760. Szerkesztette Köblös József, Kránitz Zsolt. Pápa, 2009. (A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai. Forrásközlések, 10.) 
Kölesériana 1. Jakó Zsigmond: Köleséri Sámuel tudományos levelezése (1709-1732). Kolozsvár, 2012. 
Kollányi Kollányi Ferenc: Esztergomi kanonokok 1100-1900. Esztergom, 1900. 
Kollár Kollár, Joannes: Schematismus generalis Ecclesiarum et Scholarum Evang. Aug. Conf. in Hungaria Jussu Incl. ac Vener. Generalis Quatuor Superintendentiarum Conventus. Pest, 1838. 
Koncz Koncz József: A marosvásárhelyi ev. ref. kollégium története. Marosvásárhely, 1896. 
Korthaase Korthaase, Werner: Philipp Melanchthon, Praeceptor Germaniae, and His Influence on Theories of Education in Bohemia and Moravia. In: Reinhard Golz - Wolfgang Mayrhofer (Ed.): Luther and Melanchthon in the Educational Thought in Central and Eastern Europe (Texts on Theory and History of Education, Vol. 10) Münster, 1998., 77-101. 
Kovács 1884. Kovács Dénes: Gróf Gvadányi József élete és munkái. Budapest, 1884. 
Kovács 2009. Kovács Zsóka: 16-18. századi latin nyelvű sírfeliratok Sopronban. In: Soproni Szemle, 2009., 23-55. 
Kovács-Kulcsár Kovács Sándor Iván - Kulcsár Péter: Ceglédi S. János receptlevelei a XVII. század elejéről. In: Communicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae Hungarica 42., Budapest, 1967., 236–242. 
Krause Krause, Konrad: Alma mater Lipsiensis. Geschichte der Universität Leipzig von 1409 bis zur Gegenwart. Leipzig, 2003. 
Krauss Krauss, Werner: Das wissenschaftliches Werk. Hrsg. die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Berlin - New York. Bd. 7: Aufklärung 3: Deutschland und Spanien. Hrsg. Martin Fontius. 1996. 
Krekler Ingeborg Krekler: Die Autographensammlung des Stuttgarten Konsistorialdirektors Friedrich Wilhelm Frommann (1707-1787) (Die Handschriften der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart, Sonderreihe, 2). Wiesbaden 1992. 
Krekler 1999. Krekler, Ingeborg. Die Handschriften der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart. Stammbücher bis 1625. (Sonderreihe, dritter Band) Weisbaden, 1999. 
Krüger Krüger, Georg: Die Pastoren im Lande Stargard seit der Reformation. In: Jahrbücher des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde, Band 69 (1904), 1-270. 
KSI Kovács, Sándor Iván: Szakácsmesterségnek és utazásnak könyvecskéi. Budapest, 1988. 
Kubinyi 1896. Kubinyi Miklós: A Várady-Szakmáry család története. Budapest, 1896. 
Kubinyi, Levelek Bethlenfalvi gróf Thurzó György levelei nejéhez Czobor-Szent-Mihályi Czobor Erzsébethez. Bev.: ifj. Kubinyi Miklós. Budapest, 1876. 
Kubinyi, Thurzó Imre Kubinyi Miklós, Bethlenfalvi gróf Thurzó Imre 1598-1621. (Magyar Történeti Életrajzok) Budapest, 1888. 
Kühlmann Kühlmann, Wilhelm: Poeta, Chymicus, Mathematicus. Das Stammbuch des böhmischen Paracelsisten Daniel Stoltzius von Stoltzenberg. In: Joachim Telle (Hg.): Parerga Paracelsica. Paracelsus in Vergangenheit und Gegenwart. (Heidelberger Studien zur Naturkunde der frühen Neuzeit, 3.) Stuttgart, 1991., 277-300. 
Kuhn-Schweigard Kuhn, Axel - Schweigard, Jörg: Freiheit oder Tod! Die deutsche Studentenbewegung zur Zeit der Französischen Revolution. Stuttgarter Historische Forschungen, Band 2. Köln, 2005. 
Kullnick Kullnick, Heinz: Berliner und Wahlberliner. Personen und Persönlichkeiten in Berlin von 1640-1960. Berlin, ca. 1960. 
Kundmann Kundmann, Johann Christian: Academiae et scholae Germaniae, praecipue ducatus Silesiae, cum bibliothecis, in nummis. Bresslau, 1741. 
Kurucz Kurucz György: Asbóth János tanári és uradalmi tiszti tevékenysége, 1801–1818. Századok, 2013., 1031-1060. 
Lakó Lakó, Elemér: The Manuscripts of the Unitarian College of Cluj/Kolozsvár in the Library of the Academy in Cluj-Napoca I-II. Szeged, 1997. 
Lamb Lamb, John: Master's history of the College of Corpus Christi and the blessed Virgin Mary in the University of Cambridge. Cambridge, 1831. 
Lampe Lampe, Friedrich Aldolf - [Debreceni Ember Pál]: Historia ecclesiae reformatae in Hungaria et Transylvania. Utrecht, 1728. 
Lang Lang, Karl Heinrich von: Adelsbuch des Königreichs Baiern. Grundwerk I. München, 1815. 
Larousse Grand Larousse encyclopédique. Paris, 1960-1975. 
Latzkovits 2014. Latzkovits Miklós: A színész, az áruló meg a soproni diák. Sehy Ferenc bejegyzése Ihász Imre emlékkönyvében. In: Soproni Szemle, 2014., 46-53. 
Latzkovits-Mándity Latzkovits Miklós-Mándity Zorán: Pákei József album amicorumáról. In: Keresztény Magvető, 2012., 315-324. 
Lázár Lázár Miklós: Erdély Főispánjai (1540-1711). Budapest, 1889. 
Leitner Leitner József: Bredeczky Sámuel. (1772-1812.) In: Soproni Szemle, 1938., 50-55. 
Leu-Holzhalb Hans Jakob Holzhalb: Supplement zu dem allgemeinen helvetisch-eidgenössischen oder schweizerischen Lexikon, 6 Theile. Zürich und Zu, 1786-1795. 
Leupold Leupold, Carl Friedrich Benjamin: Allgemeines Adelsarchiv der österreichischen Monarchie. Th.1/Bd.1-4. Wien, 1789-1792. 
Lichtenberg Lichtenberg, Georg Christoph: Schriften und Briefe. Ed. Wolfgang Promies. 6 Bde. 5. Aufl. Frankfurt/M. 1994. 
Lieburg Lieburg, F. A. van: Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816. Dl. I: Predikanten. Dl. II: Gemeenten. Dordrecht, 1996. 
Lindeboom Lindeboom, Gerrit Arie: Dutch Medical Biography. A biographical Dictionary of Dutch Physicians and Surgeons 1475–1975. Amsterdam, 1984. 
Lőkös 2007. Lőkös, Péter: Ein autographer Stammbucheintrag von Johann Martin Miller aus 1772 (OSzK, Duod. Lat. 118.) In: Magyar Könyvszemle, 2007., 226-229. 
Lőkös 2009. Lőkös, Péter: Eine Fleming-Strophe in einem Stammbuch des 18. Jahrhunderts. In: "Ars longa, vita academica brevis" Studien zur Stammbuchpraxis des 16.-18. Jahrhunderts. Herausgegeben von Klára Berzeviczy und Péter Lőkös unter Mitarbeit von Zsófia Hornyák. Budapest, 2009., 87-94. 
Lombardini Lombardini, Alexander: Lietava. (Doplñok k článku v IV. roč. "Slov. Pohľadov" uverejneného.) In: Slovenské Pohľady. 1885., 438-468. 
Lőrinczi Lőrinczi Réka: Megjegyzések és újabb adalékok a finnugor nyelvrokonítás fogadtatásához. In: Nyelvtudományi Közlemények, 2000. 261–272. 
Löscher Löscher, Friedrich Hermann: Gotthelf Friedrich Oesfeld. In: Sächsisches Kirchenblatt, Neue Folge I. 1937. Nr. 50 371ff., Nr. 51. 379–381. 
Lovak orvossága Balassi Zsigmond: Lovak orvossága. Közreadja Eckhardt Sándor. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 94. Budapest, 1957. 
Ludwig Ludwig, Walther: Das Stammbuch als Bestandteil humanistischer Kultur. Das Album des Heinrich Carlhack Hermeling (1587-1592). Göttingen, 2006. 
Ludwig 2015. Ludwig, Walther: Deutsche Studenten in Bourges und das Stammbuch des Josias Marcus von 1557/8 innerhalb der frühen Stammbuchentwicklung. In: Neulateinisches Jahrbuch. Journal of Neo-Latin Language and Literature, 17 (2015), 107-162. 
M. Nagy M. Nagy Ottó: Gyarmathy Sámuel élete és munkássága. Erdélyi Tudományos Füzetek 182. Kolozsvár, 1944. 
M. Novák M. Novák Veronika: A Pozsonyi Jogakadémia hallgatósága 1777-1849. Felsőoktatástörténeti Kiadványok, Új Sorozat 5. Budapest, 2007. 
M. T. emlékkönyve [N. N.]: Masnicius Tóbiás emlékkönyve. In: Magyar Könyvszemle, 1926., 431-433. 
Madai-Manual Das Madai-Manual. Eine handschriftliche Rezeptsammlung zwischen 1740 und 1840. Herausgegeben von Hans-Joachim Poeckern. Leipzig, 1984. 
Maegis Maegis, Conrad: Die Schaffhauser Schriftsteller von der Reformation bis zur Gegenwart. Schaffhausen, 1869. 
Magyary-Kossa Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek. I-IV. Budapest, 1929-1940. 
Makkai 1896. Makkai Domokos: Páriz Pápai Ferenc fiai élete. In: Az Alsófehérmegyei Történelmi, Régészeti és Természettudományi Egylet nyolczadik évkönyve. Gyulafehérvár, 1896. 19-30. 
Makkai 1980. Bethlen Gábor krónikásai. (Sar.: Makkai László) Budapest, 1980. 
Mályuszné Császár Mályuszné Császár Edit: Kelemen László színháza. In: Tanulmányok Budapest múltjából. XI. Budapest, 1956. 153–198. 
Mälzer Mälzer, Gottfried: Die Werke der württembergischen Pietisten des 17. und 18. Jahrhunderts (Bibliographie zur Geschichte des Pietismus, Band 1.) Berlin-New York, 1972. 
MAMŰL Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor, I-XIV. (Főszerk.: Kőszeghy Péter) Budapest, 2003-2014. 
Márki Márki, Sándor: Egy erdélyi ifjú albumából. In: Erdélyi Múzeum, 1903. 473-478. 
Markusovszky Markusovszky Samuel: A pozsonyi ág. hitv. evang. lyceum története kapcsolatban a pozsonyi ág. hitv. evang. egyház múltjával. Pozsony, 1896. 
Martyn Martyn, Johan H.: Notes on Jaffna chronological, historical, biographical. New Delhi-Madras, 2002. 
MBamberg Die Matrikel der Akademie und Universität Bamberg. Hrsg. Wilhelm Hess. Bamberg, 1923. 
Mednyánszky 1886. Mednyánszky Dénes: Szulyói Felix Balázs emlékalbuma, 1620. Turul, 1886. 126-130. 
Mednyánszky 1899. Mednyánszky Dénes: Mikor vitték a szent koronát Zólyom várába? Századok, 1899. 168. 
Melczer Melczer Jakab: Biographien berühmter Zipser. Kassa, 1833. 
Mensing The Mensing Library. Catalogue of the very valuable and important library formed by the late Mr. Ant. W.M. Mensing of Amsterdam. First, Second and Final Portion. London, 1936-1937. 
Merényi 1939. Merényi Ferenc: Domsics Mátyás egyházlátogatása (canonica visitatio) Baranyában 1729. Pécs, 1939. 
MErlangen Register zur Matrikel der Universität Erlangen 1743-1843. Bearb. v. Kurt Wagner. München-Leipzig, 1918. 
Mészáros Mészáros István: Schmeizel, Martin és a XVIII. sz. eleji statisztika. Statisztikai Szemle, 1960., 54-64.  
Mészáros 2009. Mészáros István: À rebours. In: Enigma, 2009. (61.) 91-97. 
Meusel Meusel, Johann Georg: Lexikon der vom Jahr 1750 bis 1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller. I-XV. Leipzig, 1802-1816. 
MGG Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Kassel-Stuttgart, 1994-2008. 
MGöttingen Die Matrikel der Georg-August-Universität zu Göttingen 1734-1837. Hrsg. von Götz von Selle. Text. Leipzig, 1937. 
MHeidelberg Gustav Toepke: Die Matrikel der Universität Heidelberg, 1386-1870. I-VII. Heidelberg, 1884-1916. 
MHelmstedt III. Die Matrikel der Universität Helmstedt. Hrsg. Herbert Mundhenke. Bd. III. 1685-1610., Hildesheim, 1979. 
MIB Stoll Béla - Varga Imre - V. Kovács Sándor: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig. Budapest, 1972. 
MIB 2. Kókay György: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-1849. Budapest, 1975. 
Michaelis Michaelis, Ludwig: Bericht über neuaufgefundene Handschriften von Melanchthon, Bugenhagen, Georgius Maior und Paulus Eber aus dem Jahre 1553. In: Korrespondenzblatt des Vereines für siebenbürgische Landeskunde (10), 1887., 85-89. 
Michaud Biographie universelle (Michaud) ancienne et moderne. Nouv. éd., rev. Paris: Mme C. Desplaces; Leipzig: Brockhaus, 1854. 45 tom. 
MIL Magyar Irodalmi Lexikon I–III. (Főszerk.: Benedek Marcell) Budapest, 1963–1965. 
Miskolczy-Simon Miskolczy-Simon János: A Mikszáth-család története. In: Levéltárosok Lapja, 1914. 14-19. 
MIT I. A magyar irodalom története 1600-ig. (Szerk.: Klaniczay Tibor) Budapest, 1964.  
MIT II. A magyar irodalom története 1600-1772. (Szerk.: Klaniczay Tibor et al.) Budapest, 1964. 
MJena 1. Die Matrikel der Universität Jena. Bd. 1. 1548 bis 1652. bearb. von Georg Mentz in Verbindung mit Reinhold Jauernig. Jena, 1944. 
MJena 2. Die Matrikel der Universität Jena. Bd. 2. 1652 bis 1723. bearb. Von Reinhold Jauernig, weitergeführt von Marga Steiger. Jena, 1977. 
MJena 3. Die Matrikel der Universität Jena. Bd. 3. 1723 bis 1764. Bearb. von Otto Köhler. München, 1992. 
MKL Magyar Katolikus Lexikon I–XV. Főszerk. Diós István; szerk. Viczián János. Budapest, 1993–2010. 
MKönigsberg Erler, Georg: Die Matrikel und die Promotionsverzeichnisse der Albertus-Universität zu Königsberg in Preußen 1544–1829. I. Band, Die Immatrikulationen von 1544-1656. Leipzig, 1910.; II. Band, Die Immatrikulationen von 1657-1829. Leipzig, 1911-1912. 
MLeipzig II. Die jüngere Matrikel der Universität Leipzig. Bearbeitet von Georg Erler. II. Band: 1634-1709. Leipzig, 1909. 
MLeipzig III. Die jüngere Matrikel der Universität Leipzig. Hrsg. Georg Erler. III. Band: 1709-1809. Leipzig, 1909. 
MMarburg III. Birt, Theodor (Bearb.): Catalogus Studiosorum Scholae Marpurgensis. Band 3. Annales Academiae Marpurgensis 1653-1830. Marburg, 1903-1914. 
MOE Magyar országgyűlési emlékek. Monumenta Comitialia regni Hungariae (1602-1606), X-XII. Szerk. Károlyi Árpád. Budapest, 1899-1917. 
Mokos Mokos Gyula: Magyarországi tanulók a jénai egyetemen. Magyarországi tanulók külföldön 1. Budapest, 1890. 
Molnár Molnár István: Adalék Szabó Sámuel oktató-nevelő tevékenységének jellemzéséhez. In: Keresztény Magvető, 1979., 241-248. 
Monumenta Monumenta Antiquae Hungariae, I-IV. (1550-1600) Sa. r.: Ladislaus Lukács. Romae, 1969-1987. (Monumenta Historica Societatis Jesu, 101., 112., 121., 131.) 
Morvay Morvay Győző: Galánthai gróf Fekete János, 1741-1803. Budapest, 1903. 
MStrassburg Knod, Gustav Carl: Die alten Matrikeln der Universität Strassburg 1621-1793. I-III. Strassburg, 1897-1902. 
MTübingen 1906. Die Matrikel der Universität Tübingen. Band I. Die Matrikeln von 1477-1600. (Hrsg. Heinrich Hermelink) Stuttgart, 1906. 
MTübingen 1953. Die Matrikel der Universitat Tübingen. Band II. 1600-1710., Band III. 1710-1817. (Bearbeitet von Albert Bürk und Wilhelm Wille) Tübingen, 1953. 
MU Duisburg Duisburger Universitätsmatrikel. Neuausgabe. http://www.uni-duisburg.de/Institute/CollCart/matrikel/00-index.htm 
MUB Wackernagel, Hans Georg: Die Matrikel der Universität Basel I-V. Basel, 1951-1980. 
MUH 1. Matrikel der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Fritz Juntke (Bearb.): Band 1 1690-1730, Halle, 1960. 
Müller Müller, Ralf C.: Prosopographie der Reisenden und Migranten ins Osmanische Reich (1396-1611) Berichterstatter aus dem Heiligen Römischen Reich, außer burgundische Gebiete und Reichsromania, I-X. Leipzig, 2006. 
Munk Munk, William: The roll of the Royal College of physicians of London. I-II. London, 1861. 
MűvLex Művészeti lexikon. I-IV. Főszerk. Zádor Anna, Genthon István. Budapest, 1965-1968. 
Nagy 1982. Nagy László: Imreffi János a magyar históriában: Legendák és tények. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1982., 461-472. 
Nagy 2005. Nagy László: Iratok Bocskai István és kora történetéhez. Bocskai-szabadságharc 400. évfordulója VI. (Szerk.: Nyakas Miklós) Debrecen, 2005. 
Nagy Iván Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. I-XII. Pest, 1857-1868. 
NDB Neue Deutsche Biographie 
Németh 1941. Németh Sámuel: Fridelius János. In: Soproni Szemle, 1941. 238-239. 
Németh 1941a Németh Sámuel: Ribini János 1722-1758, a soproni ev. gimnázium rektora 1747-1758. In: Soproni Szemle, 1941., 321-324. 
Németh 1942. Németh Sámuel: M. Torkos József (1710-1791). In: Soproni Szemle, 1942., 141-146. 
Németh 1955. Németh Sámuel: A soproni líceum tanulóinak külföldi tanulmányai 1680-1782-ig. In: Soproni Szemle, 1955. 99-117. 
Németh 2007. Németh Sámuel: A soproni evangélikus líceum történetének egy százada 1681-1781. Sopron, 2007. 
Németh S. Németh S. Katalin: Salomon Schweigger útleírásának magyar vonatkozásai. In: Tarnai Andor-emlékkönyv. Szerk.: Kecskeméti Gábor. (Historia Litteraria 2.) Budapest, 1996., 189–200. 
Nf. Nordisk familjebok (Uggleupplagan, 1904-1926) 
NG Will, Georg Andreas - Nopitsch, Christian Conrad: Nürnbergisches Gelehrtenlexikon. I-VIII. Nürnberg, 1755-1808. 
NNBW Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Red. P. C. Molhuysen, P. J. Blok, Fr. K. H. Kossmann. Leiden, 1911-1937. 10 vol. Register: Amsterdam, 1974. 
NND Neuer Nekrolog der Deutschen. Hrsg.: Friedrich August Schmidt - Bernhard Friedrich Voigt. I-XXX. Ilmenau-Weimar, 1824-1854. 
Noack-Splett Noack, Lothar - Splett, Jürgen: Bio-Bibliographien. Brandenburgische Gelehrte der Frühen Neuzeit, Berlin-Cölln 1640-1688. Berlin, 1997. 
NVA De Nederlandse en Vlaamse auteurs van middeleeuwen tot heden met inbegrip van de Friese auteurs. Onder hoofdred. van G.J. van Bork, P.J. Verkruijsse. Weesp, 1985. 
OASZ Online Archivkatalog des Stadtarchivs Zürich (https://amsquery.stadt-zuerich.ch/query/suchinfo.aspx) 
Obernitz Georg von Obernitz: Verzeichniß hervorragender Namen von Gelehrten, Schriftstellern, hohem und niederem Adel aus einem großen Theil der Stammbücher, welche auf der Großherzoglichen Bibliothek zu Weimar sich befinden [I]. In: Vierteljahrsschrift für Wappen-, Siegel- und Familienkunde 29 (1901), 285-389. [II:] ebd. 32 (1904), 157-240. [III:] ebd. 261-302. 
ÖBL Österreichische Biographisches Lexikon 1815-1950. I-XII. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Wien, 1999. 
ODNB Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004, http://www.oxforddnb.com 
Offner-Magyar Offner, Robert - Magyar, András László: Samuel Schvartz (1701-1749) kolozsvári patikus és „jeles ember“ halotti kártája. In: Kaleidoscope, 2014. (IX.), 38-52. http://www.kaleidoscopehistory.hu/ 
Okolicsányi Okolicsányi József: A Nógrádi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházmegye monográfiája. Sajtó alá rend. Galcsik Zsolt. (METEM-könyvek, 67.) Budapest, 2009. 
Okolicsányi 1905. Okolicsányi József: A nógrádi evang. esperesség Balassowitz-féle protocollouma. (Második közlemény) In: Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár. Budapest, 1905., 105-119. 
Önéletírás Fogarasi Sámuel: Marosvásárhely és Göttinga. Önéletírás (1770–1799). Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Juhász István. Bukarest, 1974. 
Orgelbrand Orgelbrand, S.: Encyklopedja powszechna z ilustracjami i mapami. Warszawa, 1898-1912. 18 tom. 
Örvényi Örvényi Béla: Bartha Boldizsár Rövid chronikájának művelődéstörténeti vonatkozásai. Művelődéstörténeti Értekezések, 27. Budapest, 1906. 
Ősz Ősz Sándor Előd: A Görgényi Református Egyházmegye történeti névtára: a kezdetektől 1848-ig. (Erdélyi református egyháztörténeti füzetek, 19.) Budapest, 2013. 
Otto Otto, Gottlieb Friedrich: Lexikon der seit dem funfzehenden Jahrhunderte verstorbenen und jetztlebenden Oberlausitzischen Schriftsteller und Künstler. Bd. 1-3. Görlitz, 1801-1803. 
Otto-Clark Bibliographia Kleschiana. The Writings of a Baroque Family. Edited and with an Introduction by Karl F. Otto, Jr. and Jonathan P. Clark. Columbia, 1996. 
P. Szabó P. Szabó Béla: Erhard Artner jogi tanulmányai Tübingenben a 17. század elején. In: Soproni Szemle, 2011., 361-380. 
P. Vásárhelyi P. Vásárhelyi Judit: Samuel Spielenberger ismeretlen verse és albumbejegyzése. In: Alexander Multifrons. Tanulmányok a 90 éves Dörnyei Sándor tiszteletére. A Magyar Könyvszemle és a Mokka-R Egyesület Füzetei 8. Szerk. Perger Péter. Budapest, 2016., 35-38. 
Pákh Pákh Károly: Az Iglói Ág. H. Ev. Főgymnasium története. Igló, 1896. 
Palcsó Palcsó István: A Késmárki Ág. Hitv. Ev. Kerületi Lyceum története. Késmárk, 1893. 
Pállfy 1999. Pálffy Géza: A császárváros védelmében. A győri főkapitányság története 1526–1598. Győr, 1999. 
Pálvölgyi Pálvölgyi Endre: Kapronczai Nyerges Ádám. In: Magyar Grafika. 1960/4. 295–297. 
Pápai Páriz Pápai Páriz Ferenc európai peregrinációjának emlékkönyve. Sa.r.: Rozsondai Béla, Sajó Tamás et al. (2004.) http://ppf.mtak.hu/index.htm 
Papp Papp Júlia: Atlas Hungaricus. Magyarországi vár- és városábrázolások ismertetése Bernhard Paul Moll 18. századi térképkatalógusában. In: ELTE Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XII. Budapest, 2005. 325-369. 
Paucker Paucker, Hugo Richard: Ehstlands Geistlichkeit in geordneter Zeit- und Reihefolge. Reval, 1849. 
Paul Paul, James Balfour: The Scots Peerage: Founded on Wood's Edition of Sir Robert Douglas's Peerage of Scotland, containing an Historical and Genealogical Account of the Nobility of that Kingdom. I-IX. Edinburgh, 1904-1914. 
Pausz Pausz Gabriella: Nemes Artner Mária Terézia (1772-1829) és írói köre. Német Philologiai Dolgozatok XXI. Budapest, 1917. 
Pavercsik Pavercsik Ilona: David Frölich sajátkezű feljegyzései műveiről. I-II. In: Magyar Könyvszemle, 1996., 292-319., 429-450. 
Payr 1893. Payr Sándor: Egy püspöki utód, a ki nem engedelmeskedett az elődjének. In: Evangélikus egyház és iskola, 1893. 8-10. szám. 64-67., 71-73., 81. 
Payr 1894. Payr Sándor: Fábri Gergely dunántúli evangélikus püspök és az 1751. évi vallási zavargás Vadosfán. Budapest, 1894. 
Payr 1903. Payr Sándor: Klutsovszky Mihály pasquillusa és Bozzay György fátuma. In: Evangélikus egyház és iskola, 1903. 17-18. szám. 195-197., 207-208. 
Payr 1905. Payr Sándor: A Perlakyak négyszázados ároni háza. Budapest, 1905. 
Payr 1914. [Payr Sándor:] Az első magyar színi előadás Sopronban 1792. Sopron, 1914. (Klny.) 
Payr 1918. Payr Sándor: Szenczi Fekete István. A hitehagyott püspök. Sopron, 1918. 
Payr 1924. Payr Sándor: A dunántúli evangélikus egyházkerület története. Sopron, 1924. 
Payr 1929. Payr Sándor: Wohlmuth János orgonista és karmester, Sopron jeles zeneművésze, 1643-1724. Különlenyomat. Sopron, 1929. 
Payr 1932. Payr Sándor: A nemeskéri artikuláris evangélikus egyházközség története. Sopron, 1932. 
Payr 1934. Payr Sándor: Hajnóczi Sámuel és fia, József. Egy lelkész, kinek tudós fia vérpadon halt meg. Kettős életrajz a francia forradalom idejéból. Sopron, 1934. 
Pelzel Pelzel, Franz Martin: Boemische, maehrische und schlesische Gelehrte und Schriftsteller aus dem Orden der Jesuiten von Anfang der Gesellschaft bis auf gegenwaertige Zeit. Prag, 1786. 
Peregrinálók Peregrinálók. Negyvenhárom magyarországi és erdélyi orvostanhallgató életrajza 1683-1783. Szerk: Dörnyei Sándor. Zebegény, 2006. 
Pescheck Pescheck, Christian Adolph: Handbuch der Geschichte von Zittau. I-II. Zittau, 1834-1837. 
Petrik Petrik Géza: Magyarország bibliographiája 1712-1860, I-V. Budapest, 1888-1892; Pótlások, 1701-1800, V-VIII. Budapest, 1971-1991. 
Petrőczi 2001. Petrőczi Éva: John Donne verses bejegyzése egy körmöcbányai diák album amicorumába. Egyháztörténeti Szemle, 2001. 46-56. 
PKS Pfarrerbuch der Kirchenprovinz Sachsen. 10 Bände, Leipzig 2003–2009. 
Pokoly Pokoly József: Dr. Liffort Károly genfi polgár segélygyűjtő útja Erdélyben és Magyarországon 1593. In: Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár X. Budapest, 1911., 143-151. 
Postma 1997. Postma, Ferenc: "Franeckera, az igaz keresztyéneknek híres akadémiájuk benne" (Szepsi Csombor Márton, Europica varietas, 1620.) In: Művelődési törekvések a korai újkorban. Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 35. Szeged, 1997., 487-495. 
Postma 2008. Postma, Ferenc: Száműzöttként az Amstel fedélzetén… Nyolc magyar gályarab prédikátor bejegyzése Johannes Albertus Zaunschliffer albumában. Amszterdam, 1676. október 27. In: Michiel de Ruyter és Magyarország.(Szerk.: Bitskey István - Pusztai Gábor) Debrecen, 2008., 121-141.  
Postma 2012. Postma, Ferenc: In tantis mundi tumultibus ... A Franekerben tanult magyarok legkorábbi emlékkönyvi bejegyzései: öt inscriptió Michael Corvinus Album Amicorumában (1624). Református Szemle, 2012., 589-598. 
Postma-Verheij Postma, Ferenc-Verheij, Arian: In Signum Benevoli Affectus I. Seven Album Inscriptions by Menasseh ben Israel. In: Zutot 6.1 (2009) 35–47. 
Postma-Verheij 2001. Postma, Ferenc-Verheij, Arian: Vijf album-inscripties van Menasseh ben lsrael - Een eerste kennismaking. In: Alef Beet, 11, 2001, 2, 23-32. 
Pukánszky 1929. Pukánszky Béla: Die Anfänge der deutschen Kalenderliteratur in Ungarn. Deutsch-Ungarische Haimatblätter, 1929. 16-20. 
Purgina Purgina, Ján: Nové rodné údaje o Jánovi Tomkovi-Sáskom. Slovenská Literatura, 1961. 324-328. 
Quehl Quehl, Georg: Die Religion der Thüringer. Erster Theil: Das Heidenthum der Thüringer – den Eintritt und die erste Verbreitung des Christenthums in Thüringen, und die Darstellung der Prediger-Kirche in Erfurt enthaltend. Erfurt, 1830. 
RAA Schnabel, Werner Wilhelm: Repertorium Alborum Amicorum. http://www.raa.phil.uni-erlangen.de/ 
Rab 2014. Rab Irén: Bellum Knoticum - Magyarok az 1790-es göttingeni diák-revolúcióban. In: Kaleidoscope, 2014. (VIII.), 118-142. http://www.kaleidoscopehistory.hu/ 
Rab 2015. Rab Irén: Egészségügyi ellátás Nyugat-Európában a XVIII. század végén Cseh-Szombaty Sámuel útinaplójának tükrében: Forrásfeldolgozás. In: Orvosi Hetilap, 2015., 1179-1187. 
Raffel-Kellermann Raffel, Eva - Kellermann, Mechthild: Futhark, Ge‘ez und andere Rätsel – Das Stammbuch des Äthiopisten Hiob Ludolf. In: Studia Neophilologica. A Journal of Germanic and Romanic Philology. 23.11.2015. open access: http://www.tandfonline.com/eprint/D9zXKtW2VRvRyc7fzP2N/full 
Ragotzky Ragotzky, Bernhard: Sinnsprüche aus Stammbüchern von 1550-1650. In: Vierteljahrsschrift für Wappen-, Siegel- und Familienkunde (27.) 1899., 388-429. 
Ranieri Juristische Dissertationen deutscher Universitäten im 17. und 18. Jahrhundert. Dokumentation zusammengestellt von einer Arbeitsgruppe unter der Leitung von Filippo Ranieri (Ius Commune. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte. Sonderhefte. Texte und Monographien), Frankfurt a. M., I-II., 1986. 
Rathmann Rathmann János: Johann Samuel Toperczer gondolatvilága. In: Fórum, 2003. 99-108. 
Recke-Napiersky Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten-Lexikon der Provinzen Livland, Esthland und Kurland. Bearbeitet von Johann Friedrich von Recke und Karl Eduard Napiersky. I-IV. Mitau, 1827-1832. 
Recklinghausen Recklinghausen, Johann Arnold von: Reformations-Geschichte der Länder Jülich, Berg, Cleve, Meurs, Mark, Westfalen und der Städte Aachen, Cöln und Dortmund. I/III. Elberfeld, 1818. 
Reisz T. Reisz T. Csaba: Magyarország általános térképének elkészítése a 19. század első évtizedében. Lipszky János és segítői térképészeti vállalkozásának ismertetése. Budapest, 2002. 
Remport Remport Zoltán: Magyarország vaskohászata az ipari forradalom előestéjén: 1800-1850. Budapest, 1995. 
Repertorium Repertorium der diplomatischen Vertreter aller Länder seit dem Westfälischen Frieden (1648). Bd. 1 (1648-1715). Hrsg. Ludwig Bittner, Lothar Gross. Oldenburg, 1936. Bd. 2 (1716-1763). Hrsg. Friedrich Hausmann. Zürich, 1950. Bd. 3 (1764-1815). Hrsg. Otto Friedrich Winter. Graz-Köln, 1965. 
Repertorium 2003. Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900. (samengesteld door Marijke Donkersloot-de Vrij) Utrecht, 2003. 
Révész-Hausel 2002. Nógrád megyei evangélikus lelkészek és tanítók díjlevelei (1784–1804) Ford.: Révész László; Szerk.: Hausel Sándor. Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 38. Salgótarján, 2002. 
Rexa Rexa Dezső: Sinapius János emléksorai. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1909., 235-236. 
RGG Die Religion in Geschichte und Gegenwart. 1-5. Tübingen, 1927-1931. 
Richter Richter, Wilhelm Michael von: Geschichte Der Medicin in Russland. Th. 1-3. Moskwa, 1813-1817. 
Ridderikhoff-Ridder-Symoens 2015. Les Livres des procurateurs de la nation germanique de l’ancienne Université d’Orléans 1444-1602. Quatrième livre des procurateurs de la nation germanique de l’ancienne Université d’Orléans, 1587-1602. Texte des rapports des procurateurs. Édité par Cornelia M. Ridderikhoff - Hilde de Ridder-Symoens. Leiden-Boston, 2015. 
Rimay Alsó sztregovai és rimai Rimay János államiratai és levéltára. Sa. r.: Ipolyi Arnold, Budapes, 1887. 
Ritoókné Ritoókné Szalay Ágnes: Albani Csirke György, Melanchthon magyar tanítványa. In: Diakónia, 1980. (2.) 15–21. 
Ritter Adels-Schematismus des Österreichischen Kaiserstaates. Hrsg. Ignaz Ritter von Schönfeld. I-II. Wien, 1824-1825. 
RMK Szabó Károly: Régi Magyar Könyvtár I-III. Budapest, 1879-1898. 
RMKT XVI. Régi Magyar Költők Tára, XVI. század 1-8. Budapest, 1880-1930. 
RMKT XVII. Régi Magyar Költők Tára, XVII. század 1-16. Budapest, 1959-2000. 
RMNY Régi Magyarországi Nyomtatványok I-IV. Budapest, 1971-2012. 
RMSZ Wix Györgyné: Régi magyarországi szerzők (RMSz) I. A kezdetektől 1700-ig. Budapest, 2008. 
Rosenauer Rosenauer Károly: A besztercebányai Á. H. Ev. Gymnasium története. Besztercebánya, 1876. 
Rosenheim Rosenheim, Max: The Album Amicorum. In: Archaeologia or Miscellaneous Tracts Relating to Antiquity. (Volume 62, Part 1.) 1910. 251-308. 
Rosenlehner Rosenlehner, August: "Zur Lebensgeschichte des kurpfalzbayrischen Bibliothekars und Hofhistoriographen Karl Theodor von Traiteur (1756-1830)". In: Mannheimer Geschichtsblätter, IX. Jg., Nr. 8. und 9., 1908. 
Rotermund Rotermund, Heinrich Wilhelm: Das gelehrte Hannover oder Lexicon von Schriftstellern und Schriftstellerinnen, gelehrten Geschäftsmännern und Künstlern, die seit der Reformation in und ausserhalb den sämtlichen zum jetzigen Königreich Hannover gehörigen Provinzen gelebt haben, und noch leben. I-II. Bremen, 1823. 
Roth Roth, Victor: Kunstdenkmäler aus den sächsischen Kirchen Siebenbürgens, I. Goldschmiedearbeiten. Hermannstadt, 1922. 
Rozsondai 2005. Rozsondai Béla: Orvosok ifj. Pápai Páriz Ferenc peregrinációs emlékkönyvében, 1711 - 1726. In: Orvostörténeti Közlemények, 2005. (190-193.), 149-164. 
Rudolf-Ulreich Rudolf, Rainer-Ulreich, Eduard: Karpatendeutsches biographisches Lexikon. Stuttgart, 1988. 
Ryantová Ryantová, Marie: Památníky aneb štambuchy, to jest alba amicorum. Kulturně historický fenomén raného novověku. České Budějovice, 2007. 
S. Varga 2002. S. Varga Katalin: Vitetnek ítélőszékre ... Az 1674-es gályarabper jegyzőkönyve. Pozsony, 2002. 
SäBi Sächsische Biografie - das personengeschichtliche Lexikon zur Geschichte Sachsens (Online-Lexikon zur sächsischen Geschichte) http://saebi.isgv.de/ 
Sangmeister Sangmeister, Dirk: August Lafontaine oder die Vergänglichkeit des Erfolges: Leben und Werk eines Bestsellerautors der Spataufklarung. (Hallesche Beiträge zur Europäischen Aufklärung 6.) Tübingen, 1998. 
SBL Svenskt biografiskt lexikon. http://sok.riksarkivet.se/SBL/Start.aspx 
Schaffert Schaffert, Hans: Der Theologe und Arzt Nicolaus Zaffius. Kontaktperson in Neapel 1675 und 1676. In: Rebellion oder Religion? Die Vorträge des internationalen Kirchenhistorischen Kolloquiums Debrecen, 12. 2. 1976. Edd. Peter F. Barton und László Makkai. Budapest, 1977. (Studia et Acta ecclesiastica, Nova series III.) 
Schematismus 1746. Kayserlich- und Königlicher, wie auch Erz-herzoglicher, dann dero Haupt- und Residenz-Stadt Wien Staats- und Standes-Calender: auf das gnaden-reiche Jahr Jesu Christi ... mit einem Schematismo gezieret. Wien, 1746. 
Schematismus Böheim 1795. Kaiserlich Königlicher Schematismus für das Königreich Böheim auf das Jahr 1795. Prag, 1795. 
Schidorowitz Schidorowitz, Monika: H. B. Wagnitz und die Reform des Vollzugs der Freiheitsstrafe an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. St. Augustin, 2000. 
Schillers Werke XXIII. Schillers Werke. Nationalausgabe. Bd. XXIII. Weimar, 1956. 
Schilling Schilling, Gustav: Encyclopädie der gesammten musikalischen Wissenschaften, oder Universal-Lexicon der Tonkunst. 6 Bände und ein Zusatzband, Stuttgart, 1835–1838. (2. Aufl. 1840–1842.) 
Schmidt 2014. Schmidt, Alexander: Neo-Epikureismus und die Krise des Naturrechts: Michael Hißmann(1752 – 1784) über Naturzustand und Gerechtigkeit. In: Aufklärung 25 (2014), 159-182. 
Schnabel Schnabel, Werner Wilhelm: Das Stammbuch: Konstitution und Geschichte einer textsortenbezogenen Sammelform bis ins erste Drittel des 18. Jahrhunderts. Tübingen, 2003. 
Schnabel 2016. Schnabel, Werner Wilhelm: Johann Wilhelm Bergius (1713–1765) und die Berliner Frühaufklärung. Personale Konstellationen in Zeiten kulturellen Horizontwandels. In: Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte. 67. Band. Berlin, 2016., 91-142. 
Schröder Schröder, Hans: Lexikon der hamburgischen Schriftsteller. I-VIII. Hamburg, 1851-1883. 
Schrödl Schrödl József: A pozsonyi ág. hitv. ev. esperesség lelkészeinek névsora 1612-1671-ig. In: Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár. 1902. 69-75. 
Schrödl-Schmidt Schrödl, Josef - Schmidt, Carl Eugen et al.: Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde A. B. zu Pozsony-Pressburg. I-II. Pozsony, 1906. 
Schuller Schuller, Johann Karl: Magister Hissmann in Göttingen. Ein Beitrag zur siebenbürgisch-sächsischen Gelehrtengeschichte. In: Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. NF. VI. 2. 1863., 201-230. 
Schultheisz Schultheisz Emil: Zur Geschichte der Pestinoculation im 18. Jahrhundert - Zugleich ein Beitrag zur Geschichte der ungarisch-deutschen medizinischen Beziehungen. In: Orvostörténeti Közlemények, 2000. (170-173.), 5-27. 
Schuppener-Mačák Schuppener, Georg - Mačák, Karel: Stanislav Vydra (1741–1804), Zwischen Elementarmathematik und nationaler Wiedergeburt. Leipzig, 2004. 
Schutte Schutte, Otto: Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers, residerende in het buitenland 1584-1810. 's-Gravenhage, 1976. 
SchwL Schweizer Lexikon: Volksausgabe in zwölf Bänden. Visp, 1998-1999. 
Scriba Scriba, Heinrich Eduard: Biographisch-literärisches Lexikon der Schriftsteller des Großherzogthums Hessen im ersten Viertel des neunzehnten Jahrhunderts. (II. Band u. d. Titel: Biographisch-literärisches Lexikon der Schriftsteller des Großherzogthums Hessen im neunzehnten Jahrhundert.) I-II. Darmstadt, 1831–1843. 
Sebők Sebők Marcell: Humanista a határon. A késmárki Sebastian Ambrosius története (1554-1600). Mikrotörténelem 1. Budapest, 2007. 
Seedorf Seedorf, Henrich: Die Autobiographie des bremischen Theaterfreundes Dr. Daniel Schütte. Bremisches Jahrbuch, 27. (1919) 115-131. 
Segesváry Segesváry Lajos: Magyar ref. ifjak az utrechti egyetemen. Debrecen, 1935. 
Seidel Seidel, Robert: Späthumanismus in Schlesien. Caspar Dornau (1577-1631). Tübingen, 1994. 
Seidler 2008. Briefwechsel des Karl Gottlieb Windisch. Sar., bev., jegyz.: Seidler Andrea. (Magyarországi tudósok levelezése, V.) Budapest, 2008. 
Seidler 2009. Seidler, Andrea: Das ungarische Versailles. Eine Beschreibung des Schlosses Esterháza aus dem späten 18. Jahrhundert. In: On the Road – Zwischen Kulturen unterwegs. (Hg.: Ágoston Zénó Bernád, Márta Csire, Andrea Seidler) Wien-Berlin, 2009., 281–296. 
Seuberlich Seuberlich, Erich: Stammtafeln deutsch-baltischer Geschlechter I-III. Riga, 1924-1931. 
SHBL Schleswig-Holsteinisches Biographisches Lexikon. Hrsg. im Auftrage der Gesellschaft der Schleswig-Holstenische Geschichte von Olaf Klose, Eva Rudolph und Ute Hayessen. Bd. I-VI. Neumünster, 1970-1979. 
Siebenkees Siebenkees, Johann Christian: Materialien zur nürnbergischen geschichte. I-IV. Nürnberg, 1792-1795. 
Sikos 1810. Sikos István: Ráth Mátyás az első magyar hirlapszerkesztő életrajza. In: Hazai és Külföldi Tudósítások, 1810. II. 27., 28. sz. 
Silnizki Silnizki, Michael: Geschichte des gelehrten Rechts in Russland: Jurisprudencija an den Universitäten des Russischen Reiches 1700-1835. Frankfurt am Main, 1997. 
Simonsfeld Simonsfeld, Henry: Der Fondaco dei Tedeschi in Venedig und die deutsch-venetianischen Handelsbeziehungen. Quellen un Forschungen. Bd. I-II. Stuttgart, 1887. 
Sinapius Sinapius Johann: I. Schlesische Curiositaten darinnen die ansehnlichen Geschlechter des schlesischen Adels. Leipzig, 1720.; II. Des Schlesischen Adels anderer Theil oder Fortsetzung schlesischer Curiositäten. Leipzig, 1728. 
Sinapius 1707. Sinapius, Johannes: Olsnographia Oder Eigentliche Beschreibung Des Oelssnischen Fürstenthums In Nieder-Schlesien ... Th 1. u. 2. Leipzig-Frankfurt, 1706-1707. 
Sluis-Postma Sluis, Jacob van - Postma, Ferenc: Herman Alexander Röel und seine ungarischen Studenten. Peregrinatio Hungarorum 5. Szeged, 1990. 
SM 1777. Schwäbisches Magazin von gelehrten Sachen auf das Jahr 1777. Vierter Jahrgang. Siebentes Stück. Stuttgart, 1777. 
Soermans Soermans, Martinus: Kerkelyk register van de plaatsen en namen der predikanten van alle de classes, gehorende onder de synodus van Zuyd-Holland, van 't begin der Reformatie, tot nu toe. Haarlem, 1702. 
Somkuti Somkuti Gabriella: Ráday Gedeon bécsi könyvbeszerzője (Nagy Sámuel 1730-1802). In: Magyar Könyvszemle, 1968., 147-170. 
Sönmez Sönmez, Nedim: Türkische Papiere in europäischen Stammbüchern des 16. Jahrhunderts. Mit zwei Beispielen aus der Württembergischen Landesbibliothek: Stammbuch Georg Ringler und Stammbuch Johannes Weckherlin. In: Alter Ego: Freundschaften und Netzwerke vom 16. bis zum 21. Jahrhundert. Hg.: Kerstin Losert, Aude Therstappen. Strasbourg, 2016., 156–177. 
Sprunger Sprunger, Keith L.: Dutch puritanism. A history of English and Scottish churches of the Netherlands in the sixteenth and seventeenth centuries. (Studies in the history of Christian thought, 31.) Leiden, 1982. 
Staats- und Addreß-Buch 1777. Des hochlöbl. schwäbischen Kreises vollständiges Staats- und Addreß-Buch auf das Jahr 1777. Ulm, 1777. 
Stadtarchiv Göttingen Stadtarchiv Göttingen - Katalog der Stammbuchsammlung http://www.stadtarchiv.goettingen.de/frames/fr_bestaende.htm 
Staehelin Ernst Staehelin: Kirchlich-menschliche Beziehungen im Zeitalter der Orthodoxie und des beginnenden Pietismus nach den Stammbüchern des Frey-Grynaeischen Institutes in Basel. In: Archiv für Reformationsgeschichte 37. 1940, 289-305; 38. 1941, 133-150. 
STCN Short Title Catalogue, Netherlands. https://www.kb.nl/en/organisation/research-expertise/for-libraries/short-title-catalogue-netherlands-stcn 
Stechow Stechow, Friedrich Carl von: Lexikon der Stammbuchsprüche. Neustadt-Aisch, 1996. 
Steinmeyer Steinmeyer, Elias von: Die Matrikel der Universität Altdorf I-II. Würzburg. 1912. 
Stoll Stoll Béla: A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája (1542-1840). Budapest, 2002. 
Stolzenberg Stolzenberg, Ingeborg: Friedrich Nicolais Reise durch Deutschland und die Schweiz 1781. Eine Dokumentation nach den Stammbüchern seines Sohnes Samuel in der Staatsbibliothek zu Berlin. In: Archiv für Geschichte des Buchwesens, Bd. 49. Berlin, 1998., 171-219. 
Straubel Straubel, Rolf: Biographisches Handbuch der preussischen Verwaltungs- und Justizbeamten 1740-1806/15. Th. 1-2. München, 2009. Einzelveröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin, 85. München, 2009. 
Strieder Strieder, Friedrich Wilhelm: Grundlage zu einer Hessischen Gelehrten- und Schriftsteller-Geschichte, seit der Reformation bis auf gegenwärtige Zeiten. Bd. I-XV. Göttingen-Kassel, 1806-1830. (Bd. XVI. von Ludwig Wachler, Marburg, 1812.; Bd. XVII-XIX. von Karl Wilhelm Justi, Marburg, 1819-1831.; Bd. XX. von Otto Gerland, Göttingen-Kassel, 1863.) 
Stromp Stromp László: Magyar Evangélikus Egyháztörténeti Emlékek a Tótprónai és Blatniczai Prónay nemzetség acsai levéltárából és könyvtárából. Kiadja: Prónay Dezső, sr.: Stromp László. Budapest, 1905. 
Süli-Beniczky A Pesti Egyetemen végzett gyógyszerészmesterek adatai 1771-1851/52. Tóthné Süli Borbála doktori disszertációja alapján szerkesztette Beniczky Péter. Budapest, 1991. 
Szabadi Szabadi István: A protestáns tudományosság és a cigánykutatás kezdetei: Szathmári Pap Mihály cigány szójegyzéke - De eruditione protestantium et studiorum Zingaricorum initiis: Michaelis Pap Szathmári vocabularium Zingarico-Latinum et Hungaricum. In: Könyv és könyvtár XVII., Debrecen, 1994., 141-156. 
Szabó Szabó András: Teleki Pál (1677-1731) emlékkönyve. In: Magyar Könyvszemle, 1980., 282-288. 
Szabó 1941. Szabó Géza: Geschichte des ungarischen Coetus an der Universität Wittenberg 1555-1613. (Bibliothek des Protestantismus im mittleren Donauraum, Bd. 2. ) Halle an der Saale, 1941.  
Szabó 1992. Szabó Miklós: Árkosi Gelei Benedek, avagy Árkosi Tegző Benedek. In: Keresztény Magvető, 1992., 112-120. 
Szabó 2011. Szabó András: Coetus - natio - respublica - politia - societas - congregatio - collegium - gens (A wittenbergi magyar diákegyesület az újabb kutatások fényében, 1555-1613.) In: Irodalomtörténeti Közlemények, 2011., 229-234. 
Szabó 2017. Szabó András: Coetus Ungaricus. A wittenbergi magyar diáktársaság, 1555-1613. Humanizmus és reformáció 37. Budapest, 2017. 
Szabó András Péter 2015. Szabó András Péter: A Szepesség Istvánffyja?: Johannes Jantschius történeti munkája (Bellum Hungaro-Turcicum). In: Humanista történetírás és neolatin irodalom a 15–16. századi Magyarországon. Szerk.: Békés Enikő, Kasza Péter, Lengyel Réka. Budapest, 2015., 119–129. 
Szabó-Szögi Szabó Miklós - Szögi László: Erdélyi peregrinusok: Erdélyi diákok európai egyetemeken 1701-1849. Marosvásárhely, 1998. 
Szabó-Tonk Szabó Miklós - Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban 1521-1700. Fontes Rerum Scholasticarum IV. Szeged, 1992. 
Szádeczky 1915. Szádeczky Kardos Lajos: Bethlen Gábor és Trencsén vármegye 1619-1629. Budapest, 1915. 
Szála Szála Erzsébet: Sopron tudomány- és technikatörténetéből. Sopron, 1997. 
Szállási Szállási, Árpád: A magyar bányaorvoslás a XVIII. században. In: Orvosi Hetilap 128. (1987) 10., 534-536. 
Szarka Szarka Gyula: A váci egyházmegye és püspökei a török hódítás korában. Vác, 1947. 
Széchy 1894. Széchy Károly: Gróf Gvadányi József 1725-1801. Budapest, 1894. 
Szekfű Szekfű Gyula: Bethlen Gábor: történelmi tanulmány. [Budapest], 1983. 
Szél Szél Kálmán: A magyarhoni h. hv. egyházra vonatkozó egyes történeti adatok a genfi h. hv. papi testület jegyzőkönyvéből. Sárospataki Füzetek, 1862. 922-929. 
Szelényi Szelényi Ödön: Egy érdemes régi magyarhoni pedagogo-teologus. In: Theológiai Szaklap, 1917., 36-56. 
Szelestei Szelestei N. László: Két emlékkönyv - Rimay János ismeretlen bejegyzéseivel. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1982., 656-659. 
Szelestei 1979. Szelestei N. László: Weszprémi István (1723-1799) és orvostörténeti műve. In: Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1979. 519-562. 
Szelestei 1984. Szelestei N. László: Bél Mátyás kéziratos hagyatékának katalógusa. Budapest, 1984. 194-199. 
Szelestei 1986. Szelestei N. László: Sartoris János (1695-1756 ) nemescsói lelkész élete és működése. Vas megye múltjából, III. Levéltári évkönyv. Szombathely, 1986. 107-123. 
Szelestei 1989. Szelestei N. László: Irodalom- és tudományszervezési törekvések a 18. századi Magyarországon. Budapest, 1989.  
Szelestei 1993. Bél Mátyás levelezése. Magyarországi tudósok levelezése 3. (Sa. r.: Szelestei N. László.) Budapest, 1993. 
Szelestei 1997. Szelestei N. László: Kalmár György és a magyar nyelv (A Magyar Merkúrius kézirata) In: Magyar Könyvszemle, 1997., 84-94. 
Szelestei 2000. Kalmár György, "a magyar nyelv szerelmese". Sajtó alá rend. és bev. Szelestei N. László. Piliscsaba, 2000. (Pázmány Irodalmi Műhely, Források, 2.) 
Szelestei 2001. Szelestei-Nagy László: Gerhard Cornelius Driesch in Ungarn. In: "swer sînen vriunt behaltet, daz ist lobelîch" Festschrift für András Vizkelety zum 70. Geburtstag. Hrsg. v. Márta Nagy und László Jónácsik. Piliscsaba-Budapest, 2001. 343-349. 
Szelestei 2007. Szelestei N. László: Kalmár György eddig nem ismert kéziratos bejegyzései. In: Magyar Könyvszemle, 2007., 364-367. 
Szelestei 2007a Szelestei N. László: A pozsonyi Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften. In: Kolligátum: Tanulmányok a hetvenéves Bíró Ferenc tiszteletére. Szerk.: Devescovi Balázs, Szilágyi Márton, Vaderna Gábor. Budapest, 2007., 401-411.  
Szelestei 2017. Szelestei N. László: Tudományok és irodalom Windisch Károly pozsonyi tudós társaságában (1752-1762). In: Scientiarum miscellanea. Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15-18. században. Szerk.: Kasza Péter-Kiss Farkas Gábor-Molnár Dávid). Szeged, 2017. 219-228. 
Szendrey Szendrey István: A szatmári béke „követének" családi és vagyoni viszonyairól (Komáromi Csipkés György). In: Hajdúsági Múzeum Évkönyve 6. Hajdúböszörmény, 1987., 57-81. 
Szinnyei Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái I-XIV. Budapest, 1891-1914. 
Szinnyei 1880. Szinnyei József: Rát Mátyás. (1749–1810). In: Figyelő, 1880. 161–174., 286-296. 
Szlavikovszky 2007. Szlavikovszky Beáta: Magyarországi diákok itáliai egyetemeken. I. rész, 1526-1918. Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 16. Budapest, 2007.  
Szögi 1994. Szögi László: Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom egyetemein. I. 1790-1850. Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 1. Budapest, 1994.  
Szögi 2000. Szögi László: Magyarországi diákok svájci és hollandiai egyetemeken 1789-1919. Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 3. Budapest, 2000. 
Szögi 2001. Szögi László: Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főiskolákon, 1789-1919. Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 5. Budapest, 2001. 
Szögi 2003. Szögi László: Magyarországi diákok lengyelországi és baltikumi egyetemeken és akadémiákon, 1526-1788. Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 9. Budapest, 2003. 
Szögi 2011. Szögi László: Magyarországi diákok németországi egyetemeken és akadémiákon, 1526-1700. Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 17. Budapest, 2011. 
Szögi 2013. Szögi László: Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és akadémiákon, 1789-1848. Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 20. Budapest, 2013. 
Szörényi 1997. Szörényi László: "... ha magyar szóból a tót kimaradna": Rohonyi György Dugonics- és magyarellenes gúnyversének művelődéstörténeti háttere. In: Művelődési törekvések a korai újkorban. Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 35. Szeged, 1997., 591-607. 
Taimina Album amicorum, Piemiņas albumu kolekcija (16.–19. gs.) Latvija Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā, Rokrakstu katalogs. – Die Stammbücher der Akademischen Bibliothek der Universität Lettlands (16.–19. Jh.), Handschriftenkatalog. Sastādījusi / Zusammengestellt von Aija Taimina. Riga, 2013. 
Tancer 2002. Tancer, Jozef: Die Pressburger Moralischen Wochenschriften im 18. Jahrhundert. In: Wynfrid Kriegleder-Andrea Seidler-Joseph Tancer (Hrsg.), Deutsche Sprache und Kultur im Raum Pressburg. (Presse und Geschichte — Neue Beiträge, Bd. 4) Bremen, 2002., 207-216. 
Tancer 2008. Tancer, Jozef: Im Schatten Wiens. Zur deutschsprachigen Presse und Literatur im Pressburg des 18. Jahrhunderts. Presse und Geschichte – Neue Beiträge, Band 32, hg. von Holger Böning, Michael Nagel, Johannes Weber. Bremen, 2008. 
Tar 2004. Tar Attila: Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főiskolákon, 1694-1789. Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 11. Budapest, 2004. 
Teleki 1819. Néhai R. Sz. Birodalombéli Gróf Méltóságos Széki Teleki Jósef Úr sírhalma. Pest, 1819. 
Teszelszky 2013. Teszelszky, Kees: Magyarország és Erdély képe Németalföldön a Bocskai-felkelésd és Bethlen Gábor hadjáratai idején 1604-1626. In: Bethlen Gábor és Európa. (Szerk.: Kármán Gábor - Kees Teszelszky) Budapest, 2013., 203-244. 
Teszelszky 2014. Teszelszky, Kees: Magyarország, Erdély és Bethlen Gábor a németalföldi sajtóban (1618-1626). In: Történetek a mélyföldről. Magyarország és Németalföld kapcsolata a kora újkorban. (Szerk.: Bozzay Réka) Debrecen, 2014., 443-463. 
Thaisz 1823. Thaisz András: Gróf Széki Teleki László életírása. Tudományos Gyűjtemény, 1823. 
Thieme-Becker Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Begr. von Ulrich Thieme u. Felix Becker ; hrsg. von Hans Vollmer. Leipzig, 1907-1950. Nachdruck: Zwickau, 1954. 37 Bde. 
Thienemann Thienemann, Theodor: Weimar, Wien und die ungarische Literatur. In: Festschrift für Gideon Petz. Budapest, 1933. (Arbeiten zur deutschen Philologie, Bd. 60.) 36-52. 
Thury Thury Etele: Hodosi Sámuel dunántúli református püspök élete. Protestáns Szemle, 1893. 211-220. 
Thury 1903. Thury Etele: Ág. hitv. ev. zsinatok a bécsi béke előtt. In: Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár II. Budapest, 1903., 1-117. 
Thury 1908. A törvényeknek aláírt tanulók névsora. 1588–1792. Series studiosorum in schola Debrecina helveticae confessionis addictorum tam togatorum, quam non togatorum ab anno Christi 1588. usque ad annum 1792. sub spatio 204. annorum. Közli: Thury Etele. In: Iskolatörténeti adattár. Szerkeszti Thury Etele. II. Pápa, 1908. 96–466. 
Thury 1912. Adatok a magyar protestáns gályarab-lelkészek történetéhez. Közli Thury Etele. Budapest, 1912. 
Tideman Tideman, Joannes: De Remonstrantsche broederschap: biographische naamlijst van hare professoren, predikanten en proponenten, met historische aanteekeningen omtrent hare kweekschool en gemeenten; volgens opdracht van de algemeene vergadering der Remonstrantsche broederschap bewerkt door H. C. Rogge en B. Tideman. Amsterdam, 2e druk, 1905. 
Tolnai 1968. Tolnai Gábor: Gróf Lázár János, a Voltaire fordító. (XVIII. századi irodalmunk kérdéseihez.) In: Tolnai Gábor: Évek és századok. Budapest, 1968. 166-179. 
Tolnai 1987. Egy erdélyi gróf a felvilágosult Európában: Teleki József utazásai 1759-1761. Sa.r.: Tolnai Gábor. Budapest, 1987. 
Torma Torma, Katalin: Georgius Gentius and the early reception of the Gulistān in Hungary. In: From Aṣl to Zā'īd: Essays in Honour of Éva M. Jeremiás, ed. by Iván Szántó. Piliscsaba, 2015., 275-284. 
Török Török Enikő: Mikoviny Sámuel. (Elektronikus dokumentum) Budapest, 2011. http://mek.oszk.hu/09500/09518/ 
Török 1905. Török István: A kolozsvári ev. ref. kollégium története. I-III. Kolozsvár, 1905. 
Tóth 1808. Tóth Ferenc: A Magyar és Erdély országi protestáns ekklésiák históriája. Komárom, 1808. 
Tóth 2007. Tóth Gergely: Bél Mátyás pozsonyi tanítványai. A pozsonyi evangélikus líceum anyakönyvének vonatkozó részei Bél és utódai megjegyzéseivel. Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények. 2007. 179-208. 
Tóth 2009. Tóth Gergely: Bél Mátyás besztercebányai diákjai. A besztercebányai evangélikus gimnázium anyakönyvének vonatkozó része, Bél és utóda megjegyzéseivel. In: Lymbus. Magyarságtudományi forrásközlemények. Budapest, 2009., 135–170. 
Tóth 2013. Tóth Levente: A Sepsi Református Egyházmegye történeti névtára 1900-ig. (Erdélyi református egyháztörténeti füzetek, 20.) Budapest, 2013.  
Tóth-Török 2004. Tomka Szászky János: Magyarország első történelmi atlasza. Magyarország történelmi és közigazgatási atlasza, 1751. Bevezetés az ókori és középkori Magyarország földrajzába (Introductio), 1781. A térképmagyarázatokat írta: Tóth Gergely. A Introductio szövegét fordította, a szöveghez tartozó jegyzeteket készítette, és a bevezető tanulmányokat írta: Tóth Gergely, Török Enikő. Budapest 2004. 
Trócsányi Trócsányi Berta: Magyar református teológusok Angliában a XVI. és XVII. században. Angol Filológiai Tanulmányok 1944. (Yolland emlékkönyv) Budapest, 1944. 115-146. 
Truog Truog, Jakob Rudolf: Die Pfarrer der evangelischen Gemeinden in Graubünden und seinen ehemaligen Untertanenlanden. In: 64. Jahresbericht der Historisch-Antiquarischen Gesellschaft von Graubünden, 1934. 
UF Aeltere Universitäts-Matrikeln. I. Universität Frankfurt a. O. hrsg. von Ernst Friedländer. Bd. 1. (1506-1648). Bd. 2. (1649-1811). Bd. 3. Register. Leipzig, 1887-1891. 
Ugrai Ugrai János: A Tiszáninneni Református Egyházkerület lelkészei. A kezdetektől a Millenniumig. Adattár. Sárospatak–Tiszaújváros, 2005. 
Ulrich Ulrich Attila: A tokaji evangélikus egyház története. In: Tokaj: Várostörténeti tanulmányok. III. szerk. Bencsik János. Tokaj, 2002., 265-282. 
UMÉL Markó László (szerk.): Új magyar életrajzi lexikon, I-VI. Budapest, 2001-2007. 
UMIL Új Magyar Irodalmi Lexikon I-III. Budapest, 2000. 
V. Ecsedy 2005. V. Ecsedy, Judit: Könyvnyomtatás az erdélyi fejedelemségben I. Apafi Mihály korában 1661–1690. I. In: Magyar Könyvszemle, 2005., 289-308. 
V. Ecsedy 2014. V. Ecsedy Judit: Kolozsvári nyomdászok Utrechtben és Bécsben. In: Magyar Grafika. 2014/2. 74-77. 
V. Molnár 2012. V. Molnár László: Az első orosz gyógyszerkönyv összeállítója. Peken Keresztély (1730–1779) In: Lege Artis Medicinae, 2012. (22), 715-717. 
V. Molnár 2013. V. Molnár László: Keresztúri Ferenc, a moszkvai egyetem orvosprofesszora. In: Lege Artis Medicinae, 2013. (23), 232–235. 
Valentiner Die Preussische Bergakademie zu Clausthal 1775/1925. Festschrift zur 150-Jahrfeier. (Zsgst. von Siegfried Valentiner). Clausthal, 1925. 
Valjavec Valjavec, Fritz: Karl Gottlieb von Windisch. Das Lebensbild eines südostdeutschen Bürgers der Aufklärungszeit. Budapest, 1936.  
Vallaszky Vallaszky, Dezső: Adatok Wallaszkay János, Pest város főorvosa életéhez. In: Orvostörténeti Közlemények, 1979. (87-88.), 249-253. 
Varga Varga András: Az altdorfi egyetem magyar diákjai (1583-1718). Lymbus Művelődéstörténeti Tár V (1994), 1-19. 
VD17 Das Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts. https://www.vd17.de/ 
VD18 Digitale Bibliothek deutscher Drucke des 18. Jahrhunderts. http://vd18.de/ 
Veress 1915. Veress, Andreas: Matricula et acta Hungarorum in universitatibus Italiae studentium. I. Padua 1264-1864. Kolozsvár, 1915. 
Veress, Évkönyvek Veress András: Annuae Litterae Societatis Jesu de rebus transylvanicis temporibus principum Báthory (1579-1613) Veszprém, 1921. (Fontes Rerum Transylvanicarum Tom. V.) 
Verwoert Verwoert, H.: Handwoordenboek der vaderlandsche geschiedenis, volgens de nieuwste en beste bronnen bewerkt. I-II. Nijmegen, 1851. 
Vinkler 2013. Vinkler Bálint: A magyar arisztokrácia lengyelországi borkereskedelme a 16. század végén (Pethő Gáspár és Albert Walders krakkói polgár perének tanulságai). In: Papp Klára - Püski Levente (szerk.): A magyar arisztokrácia társadalmi sokszínűsége, változó értékek és életviszonyok. Debrecen, 2013., 63-79. 
Vischer Vischer, Christoph: Die Stammbücher der Universitätsbibliothek Basel. Ein beschreibendes Verzeichnis. In: Festschrift Karl Schwarber. Beiträge zur Schweizerischen Bibliotheks-, Buch- und Gelehrtengeschichte. Zum 60. Geburtstag am 22. November 1949 dargebracht. Basel, 1949. 247-264. 
Visser Visser, S. J.: Samuel Naeranus (1582-1641) en Johannes Naeranus (1608-1679): twee remonstrantse theologen op de bres voor godsdienstige verdraagzaamheid. Hilversum, 2011. 
Vizkelety 1963. Vizkelety András: Weiss Mihály soproni diák emlékkönyve. In: Soproni Szemle, 1963. 167-169. 
Vizkelety 1967. Vizkelety András: Magyar diákok Comeniusnál 1667-ben. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1967., 190-192. 
Vizkelety 2009. Vizkelety, András: Das Album amicorum des Ödenburger Studenten Michael Weiss. In: "Ars longa, vita academica brevis" Studien zur Stammbuchpraxis des 16.-18. Jahrhunderts. Herausgegeben von Klára Berzeviczy und Péter Lőkös unter Mitarbeit von Zsófia Hornyák. Budapest, 2009., 75-80. 
Voinovich 1899. Voinovich Géza: Idősb gróf Teleki László irodalmi munkássága. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1899., 130-167. 
Völker 1986. Völker, Arina: Zum präakademischen Ausbildungsgang ungarischer Absolventen der Universität Halle. In: Orvostörténeti Közlemények, 1986. (115-116.), 67-81. 
Vries, O. 1999. De Heeren van den Raede: biografieën en groepsportret van de raadsheren van het Hof van Friesland (1499-1811). (O. Vries, B. S. Hempenius-van Dijk, P. Nieuwland, P. Baks). Hilversum-Leeuwarden, 1999. 
Vrolikhert Vrolikhert, Godewardus: Vlissingsche Kerkhemel, ofte Levensbeschryving van alle de hervormde Leeraren, die sedert den Afval van Spanjen 1572, tot op dezen tyd, in de Nederduytsche Kerke van Vlissingen gearbeydt hebben, waar by komen de lysten van alle de Engelsche en Walsche Leeraren dier stad; als ook der genen, die in alle de Zeeuwsche steden, en te Dordregt, in de Latynsche tale onderwezen hebben. Vlissingen, 1758. 
Vulpius 1811. Vulpius, Christian August: Über Stammbücher. Curiositäten. Weimar, 1811. Band.1. 170-178. 
Wacha Wacha, Georg: Stammbücher aus Oberösterreich. In: Oberösterreichische Heimatblätter. 28. Jahrgang (1974) Heft 1/2., 78-83. 
Wagner-Joost Wagner, Erika - Joost, Ulrich: Göttinger Profile zwischen Aufklärung und Romantik. 41 Silhouetten gesammelt von Gregorius Franz von Berzeviczy in Göttingen 1784-1786. Neustadt, 2011. 
Wal Wal, J[ohan] de: Nederlanders, studenten te Heidelberg. Leiden, 1886. 
Wankmüller Wankmüller, Armin: Die Vorfahren des Reutlinger Apothekers Stephan Küttel. In: Beiträge zur Württembergischen Apothekengeschichte. Band XII. 1978-1980., 110-111. 
Wankmüller 1955. Wankmüller, Armin: Die Anfänge der Göppinger Apotheken bis 1700. In: Beiträge zur Württembergischen Apothekengeschichte. Band II. 1955., 141-145. 
Weimar Stbb Raffel, Eva: Stammbücher der Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar https://lhwei.gbv.de/DB=2.4/ 
Weiz Weiz, Friedrich August: Das gelehrte Sachsen oder Verzeichnis derer in den Churfürstl. Sächs. und incorporirten Ländern jetztlebenden Schriftsteller und ihrer Schriften. Leipzig, 1780. 
Wertner 1904. Wertner Mór: Magyarok külföldi emlékkönyvekben. In: Erdélyi Múzeum. 1904. 334-339., 473-476. 
Weszprémi Weszprémi István: Magyarország és Erdély orvosainak rövid életrajza. I-III. Budapest, 1960-1970. 
Weyermann Weyermann, Albrecht: Neue historisch-biographisch-artistische Nachrichten von Gelehrten und Künstlern: auch alten und neuen adelichen und bürgerlichen Familien aus der vormaligen Reichsstadt Ulm. Fortsetzung der Nachrichten von Gelehrten, Künstlern und andern merkwürdigen Personen aus Ulm. Ulm, 1829. 
Wiedeburg Wiedeburg, Johann Ernst Basilius: Beschreibung der Stadt Jena nach ihrer topographisch-politisch- und akademischen Verfassung. Jena, 1785. 
Wielewicki, Dziennik Dziennik spraw domuzakonnego OO. Jetuitóv u sw. Barbary w Krakowie od r. 1600 do r. 1608 (wlacznie) - Historici diarii domus professae Societatis jesu Cracoviensis annos novem 1600-1608. Sa. r.: Jan Wielewicki. Kraków, 1886. (Scriptores Rerum Polonicarum T. 10.) 
Wölfel Wölfel, Samuel: Beyträge zur Geschichte des evang. Gymn. A.B. in der königl. Freystadt Modern. Pressburg, 1826. 
Wood Wood, Anthony A.: Athenae Oxonienses. An Exact History of All the Writers and Bishops who Have Had Their Education in the University of Oxford. To which are Added, the Fasti Or Annals, of the Said University. A New Edition, with Additions, and a Continuation by Philip Bliss, I-IV. London, 1813–1820. 
Wotschke Wotschke, Theodor: Die unitarische Gemeinde in Meseritz-Bobelwitz. In: Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen, zugleich Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für den Netzedistrikt zu Bromberg. (Jg. 26) 1911., 161-223. 
Wurzbach Wurzbach, Constant von: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich. I-LX. Wien, 1856-1891. 
Zahn Zahn, Adolf: Mitteilungen über die Geistlichen der evangelisch-reformierten Domgemeinde zu Halle a. d. S. Halle, 1863. 
Zapf Zapf, Georg Wilhelm: Augsburgische Bibliothek, Oder Historisch-Kritisch-Literarisches Verzeichniß Aller Schriften Welche Die Stadt Augsburg Angehen Und Deren Geschichte Erläutern: Ein Versuch, I-II. Augdburg, 1795. 
Závodszky, Thurzó Imre Závodszky Levente: Thurzó Imre gróf wittenbergi rektorsága. In: Magyar Középiskola, 1912., 391-401. 
Zedler UL Zedler, Johann Heinrich: Grosses, vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und Künste. 64. Bde., 4 Suppl. Bde. Halle-Leipzig, 1732-1754. 
Zernecke Zernecke, Jacob Heinrich: Thornische Chronica. Berlin, 1727. 
Zichy Zichy István: Ki volt Koháry Péter gyermekeinek édesanyja? In: Turul, 1943., 81-82. 
Zoltai Zoltai László: Bartha Boldizsár, Debrecen XVII. századbeli krónikása. In: Pap Károly Emlékkönyv. Debrecen, 1939. 591-612. 
Zongor Zongor Endre: A büki ágost. hitv. ev. gyülekezet története. Sopron, 1885. 
Zoványi Zoványi Jenő: Magyarországi Protestáns Egyháztörténeti Lexikon. 3. javított és bővített kiadás. Szerkesztette Ladányi Sándor. Budapest, 1977. 
Zsilinszky 1910. Zsilinszky Mihály: Wallaszky Pál evang. lelkész élete. (1742-1824) Budapest, 1910. (Egyházunk nagyjai 11.)