Szakirodalmi rövidítésjegyzék

Súgó

                                                     
 
 
RövidítésJelentése
Taimina Album amicorum, Piemiņas albumu kolekcija (16.–19. gs.) Latvija Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā, Rokrakstu katalogs. – Die Stammbücher der Akademischen Bibliothek der Universität Lettlands (16.–19. Jh.), Handschriftenkatalog. Sastādījusi / Zusammengestellt von Aija Taimina. Riga, 2013. 
Tancer 2002. Tancer, Jozef: Die Pressburger Moralischen Wochenschriften im 18. Jahrhundert. In: Wynfrid Kriegleder-Andrea Seidler-Joseph Tancer (Hrsg.), Deutsche Sprache und Kultur im Raum Pressburg. (Presse und Geschichte — Neue Beiträge, Bd. 4) Bremen, 2002., 207-216. 
Tancer 2008. Tancer, Jozef: Im Schatten Wiens. Zur deutschsprachigen Presse und Literatur im Pressburg des 18. Jahrhunderts. Presse und Geschichte – Neue Beiträge, Band 32, hg. von Holger Böning, Michael Nagel, Johannes Weber. Bremen, 2008. 
Tar 2004. Tar Attila: Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főiskolákon, 1694-1789. Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 11. Budapest, 2004. 
Teleki 1819. Néhai R. Sz. Birodalombéli Gróf Méltóságos Széki Teleki Jósef Úr sírhalma. Pest, 1819. 
Teszelszky 2013. Teszelszky, Kees: Magyarország és Erdély képe Németalföldön a Bocskai-felkelésd és Bethlen Gábor hadjáratai idején 1604-1626. In: Bethlen Gábor és Európa. (Szerk.: Kármán Gábor - Kees Teszelszky) Budapest, 2013., 203-244. 
Teszelszky 2014. Teszelszky, Kees: Magyarország, Erdély és Bethlen Gábor a németalföldi sajtóban (1618-1626). In: Történetek a mélyföldről. Magyarország és Németalföld kapcsolata a kora újkorban. (Szerk.: Bozzay Réka) Debrecen, 2014., 443-463. 
Thaisz 1823. Thaisz András: Gróf Széki Teleki László életírása. Tudományos Gyűjtemény, 1823. 
Thieme-Becker Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Begr. von Ulrich Thieme u. Felix Becker ; hrsg. von Hans Vollmer. Leipzig, 1907-1950. Nachdruck: Zwickau, 1954. 37 Bde. 
Thienemann Thienemann, Theodor: Weimar, Wien und die ungarische Literatur. In: Festschrift für Gideon Petz. Budapest, 1933. (Arbeiten zur deutschen Philologie, Bd. 60.) 36-52. 
Thury Thury Etele: Hodosi Sámuel dunántúli református püspök élete. Protestáns Szemle, 1893. 211-220. 
Thury 1903. Thury Etele: Ág. hitv. ev. zsinatok a bécsi béke előtt. In: Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár II. Budapest, 1903., 1-117. 
Thury 1908. A törvényeknek aláírt tanulók névsora. 1588–1792. Series studiosorum in schola Debrecina helveticae confessionis addictorum tam togatorum, quam non togatorum ab anno Christi 1588. usque ad annum 1792. sub spatio 204. annorum. Közli: Thury Etele. In: Iskolatörténeti adattár. Szerkeszti Thury Etele. II. Pápa, 1908. 96–466. 
Thury 1912. Adatok a magyar protestáns gályarab-lelkészek történetéhez. Közli Thury Etele. Budapest, 1912. 
Tideman Tideman, Joannes: De Remonstrantsche broederschap: biographische naamlijst van hare professoren, predikanten en proponenten, met historische aanteekeningen omtrent hare kweekschool en gemeenten; volgens opdracht van de algemeene vergadering der Remonstrantsche broederschap bewerkt door H. C. Rogge en B. Tideman. Amsterdam, 2e druk, 1905. 
Tolnai 1968. Tolnai Gábor: Gróf Lázár János, a Voltaire fordító. (XVIII. századi irodalmunk kérdéseihez.) In: Tolnai Gábor: Évek és századok. Budapest, 1968. 166-179. 
Tolnai 1987. Egy erdélyi gróf a felvilágosult Európában: Teleki József utazásai 1759-1761. Sa.r.: Tolnai Gábor. Budapest, 1987. 
Torma Torma, Katalin: Georgius Gentius and the early reception of the Gulistān in Hungary. In: From Aṣl to Zā'īd: Essays in Honour of Éva M. Jeremiás, ed. by Iván Szántó. Piliscsaba, 2015., 275-284. 
Török Török Enikő: Mikoviny Sámuel. (Elektronikus dokumentum) Budapest, 2011. http://mek.oszk.hu/09500/09518/ 
Török 1905. Török István: A kolozsvári ev. ref. kollégium története. I-III. Kolozsvár, 1905. 
Tóth 1808. Tóth Ferenc: A Magyar és Erdély országi protestáns ekklésiák históriája. Komárom, 1808. 
Tóth 2007. Tóth Gergely: Bél Mátyás pozsonyi tanítványai. A pozsonyi evangélikus líceum anyakönyvének vonatkozó részei Bél és utódai megjegyzéseivel. Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények. 2007. 179-208. 
Tóth 2009. Tóth Gergely: Bél Mátyás besztercebányai diákjai. A besztercebányai evangélikus gimnázium anyakönyvének vonatkozó része, Bél és utóda megjegyzéseivel. In: Lymbus. Magyarságtudományi forrásközlemények. Budapest, 2009., 135–170. 
Tóth 2013. Tóth Levente: A Sepsi Református Egyházmegye történeti névtára 1900-ig. (Erdélyi református egyháztörténeti füzetek, 20.) Budapest, 2013.  
Tóth-Török 2004. Tomka Szászky János: Magyarország első történelmi atlasza. Magyarország történelmi és közigazgatási atlasza, 1751. Bevezetés az ókori és középkori Magyarország földrajzába (Introductio), 1781. A térképmagyarázatokat írta: Tóth Gergely. A Introductio szövegét fordította, a szöveghez tartozó jegyzeteket készítette, és a bevezető tanulmányokat írta: Tóth Gergely, Török Enikő. Budapest 2004. 
Trócsányi Trócsányi Berta: Magyar református teológusok Angliában a XVI. és XVII. században. Angol Filológiai Tanulmányok 1944. (Yolland emlékkönyv) Budapest, 1944. 115-146. 
Truog Truog, Jakob Rudolf: Die Pfarrer der evangelischen Gemeinden in Graubünden und seinen ehemaligen Untertanenlanden. In: 64. Jahresbericht der Historisch-Antiquarischen Gesellschaft von Graubünden, 1934.