Szakirodalmi rövidítésjegyzék

Súgó

                                                     
 
 
RövidítésJelentése
P. Szabó P. Szabó Béla: Erhard Artner jogi tanulmányai Tübingenben a 17. század elején. In: Soproni Szemle, 2011., 361-380. 
P. Vásárhelyi P. Vásárhelyi Judit: Samuel Spielenberger ismeretlen verse és albumbejegyzése. In: Alexander Multifrons. Tanulmányok a 90 éves Dörnyei Sándor tiszteletére. A Magyar Könyvszemle és a Mokka-R Egyesület Füzetei 8. Szerk. Perger Péter. Budapest, 2016., 35-38. 
Pákh Pákh Károly: Az Iglói Ág. H. Ev. Főgymnasium története. Igló, 1896. 
Palcsó Palcsó István: A Késmárki Ág. Hitv. Ev. Kerületi Lyceum története. Késmárk, 1893. 
Pállfy 1999. Pálffy Géza: A császárváros védelmében. A győri főkapitányság története 1526–1598. Győr, 1999. 
Pálvölgyi Pálvölgyi Endre: Kapronczai Nyerges Ádám. In: Magyar Grafika. 1960/4. 295–297. 
Pápai Páriz Pápai Páriz Ferenc európai peregrinációjának emlékkönyve. Sa.r.: Rozsondai Béla, Sajó Tamás et al. (2004.) http://ppf.mtak.hu/index.htm 
Papp Papp Júlia: Atlas Hungaricus. Magyarországi vár- és városábrázolások ismertetése Bernhard Paul Moll 18. századi térképkatalógusában. In: ELTE Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XII. Budapest, 2005. 325-369. 
Paucker Paucker, Hugo Richard: Ehstlands Geistlichkeit in geordneter Zeit- und Reihefolge. Reval, 1849. 
Paul Paul, James Balfour: The Scots Peerage: Founded on Wood's Edition of Sir Robert Douglas's Peerage of Scotland, containing an Historical and Genealogical Account of the Nobility of that Kingdom. I-IX. Edinburgh, 1904-1914. 
Pausz Pausz Gabriella: Nemes Artner Mária Terézia (1772-1829) és írói köre. Német Philologiai Dolgozatok XXI. Budapest, 1917. 
Pavercsik Pavercsik Ilona: David Frölich sajátkezű feljegyzései műveiről. I-II. In: Magyar Könyvszemle, 1996., 292-319., 429-450. 
Payr 1893. Payr Sándor: Egy püspöki utód, a ki nem engedelmeskedett az elődjének. In: Evangélikus egyház és iskola, 1893. 8-10. szám. 64-67., 71-73., 81. 
Payr 1894. Payr Sándor: Fábri Gergely dunántúli evangélikus püspök és az 1751. évi vallási zavargás Vadosfán. Budapest, 1894. 
Payr 1903. Payr Sándor: Klutsovszky Mihály pasquillusa és Bozzay György fátuma. In: Evangélikus egyház és iskola, 1903. 17-18. szám. 195-197., 207-208. 
Payr 1905. Payr Sándor: A Perlakyak négyszázados ároni háza. Budapest, 1905. 
Payr 1914. [Payr Sándor:] Az első magyar színi előadás Sopronban 1792. Sopron, 1914. (Klny.) 
Payr 1918. Payr Sándor: Szenczi Fekete István. A hitehagyott püspök. Sopron, 1918. 
Payr 1924. Payr Sándor: A dunántúli evangélikus egyházkerület története. Sopron, 1924. 
Payr 1929. Payr Sándor: Wohlmuth János orgonista és karmester, Sopron jeles zeneművésze, 1643-1724. Különlenyomat. Sopron, 1929. 
Payr 1932. Payr Sándor: A nemeskéri artikuláris evangélikus egyházközség története. Sopron, 1932. 
Payr 1934. Payr Sándor: Hajnóczi Sámuel és fia, József. Egy lelkész, kinek tudós fia vérpadon halt meg. Kettős életrajz a francia forradalom idejéból. Sopron, 1934. 
Pelzel Pelzel, Franz Martin: Boemische, maehrische und schlesische Gelehrte und Schriftsteller aus dem Orden der Jesuiten von Anfang der Gesellschaft bis auf gegenwaertige Zeit. Prag, 1786. 
Peregrinálók Peregrinálók. Negyvenhárom magyarországi és erdélyi orvostanhallgató életrajza 1683-1783. Szerk: Dörnyei Sándor. Zebegény, 2006. 
Pescheck Pescheck, Christian Adolph: Handbuch der Geschichte von Zittau. I-II. Zittau, 1834-1837. 
Petrik Petrik Géza: Magyarország bibliographiája 1712-1860, I-V. Budapest, 1888-1892; Pótlások, 1701-1800, V-VIII. Budapest, 1971-1991. 
Petrőczi 2001. Petrőczi Éva: John Donne verses bejegyzése egy körmöcbányai diák album amicorumába. Egyháztörténeti Szemle, 2001. 46-56. 
PKS Pfarrerbuch der Kirchenprovinz Sachsen. 10 Bände, Leipzig 2003–2009. 
Pokoly Pokoly József: Dr. Liffort Károly genfi polgár segélygyűjtő útja Erdélyben és Magyarországon 1593. In: Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár X. Budapest, 1911., 143-151. 
Postma 1997. Postma, Ferenc: "Franeckera, az igaz keresztyéneknek híres akadémiájuk benne" (Szepsi Csombor Márton, Europica varietas, 1620.) In: Művelődési törekvések a korai újkorban. Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 35. Szeged, 1997., 487-495. 
Postma 2008. Postma, Ferenc: Száműzöttként az Amstel fedélzetén… Nyolc magyar gályarab prédikátor bejegyzése Johannes Albertus Zaunschliffer albumában. Amszterdam, 1676. október 27. In: Michiel de Ruyter és Magyarország.(Szerk.: Bitskey István - Pusztai Gábor) Debrecen, 2008., 121-141.  
Postma 2012. Postma, Ferenc: In tantis mundi tumultibus ... A Franekerben tanult magyarok legkorábbi emlékkönyvi bejegyzései: öt inscriptió Michael Corvinus Album Amicorumában (1624). Református Szemle, 2012., 589-598. 
Postma-Verheij Postma, Ferenc-Verheij, Arian: In Signum Benevoli Affectus I. Seven Album Inscriptions by Menasseh ben Israel. In: Zutot 6.1 (2009) 35–47. 
Postma-Verheij 2001. Postma, Ferenc-Verheij, Arian: Vijf album-inscripties van Menasseh ben lsrael - Een eerste kennismaking. In: Alef Beet, 11, 2001, 2, 23-32. 
Pukánszky 1929. Pukánszky Béla: Die Anfänge der deutschen Kalenderliteratur in Ungarn. Deutsch-Ungarische Haimatblätter, 1929. 16-20. 
Purgina Purgina, Ján: Nové rodné údaje o Jánovi Tomkovi-Sáskom. Slovenská Literatura, 1961. 324-328.