Szakirodalmi rövidítésjegyzék

Súgó

                                                     
 
 
RövidítésJelentése
H. Balázs H. Balázs Éva: Berzeviczy Gergely, a reformpolitikus (1763-1795). Budapest, 1967. 
Haan Haan, Ludovicus: Jena hungarica sive memoria hungarorum a tribus proximis saeculis Academiae Jenesi adscriptorum. Gyulae, 1858. 
Haan 1991. Haan Lajos: Békés-csaba: A város története a kezdetektől a XIX. század harmadik harmadáig. Szerk.: Gecsei Lajos. "Fekete könyvek" kultúrtörténeti sorozat 14. Békéscsaba, 1991. 
Hadobás 2008. Hadobás Sándor: Hell Miksa és Sajnovics János bibliográfiája. Rudabánya, 2008. 
Hadobás 2010. Hadobás Sándor: Trangous Lajos, a reformkor sikeres bánya- és kohóvállalkozója. In: Bányászattörténeti Közlemények, 2010., 76-85. 
Hamberger-Meusel Hamberger, Georg Christoph - Meusel, Johann Georg: Das gelehrte Teutschland oder Lexikon der jetzt lebenden teutschen Schriftsteller I-XXIII. Lemgo, 1796-1834. 
Hammerl Hammerl Lajos: Pamer György Ferdinánd, a megújhodott német irodalom magyarországi úttörője. In: Soproni Szemle, 1962., 29-38., 130. 
Harmath Harmath Károly: A pozsonyi evang. lyceum kéziratgyűjteményének ismertetése. In: A pozsonyi ágostai hitvallásu evang. főiskola értesítője az 1878/9-diki tanévről. Pozsony, 1879. 31-35. 
Hauer Hauer, Wolfram: Lokale Schulentwicklung und städtische Lebenswelt. Das Schulwesen in Tübingen von seinen Anfängen im Spätmittelalter bis 1806. Contubernium. Tübinger Beiträge zur Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte, Bd. 57. Stuttgart, 2003. 
Hausberger Hausberger, Karl: Das Bistum Regensburg 1: Die Regensburger Bischöfe von 1649 bis 1817 (Germania Sacra. Dritte Folge 13.) Berlin-Boston, 2016. 
Hausel Hausel Sándor: Szügy története. Szügy, 2001. 
Hausner Hausner Gábor: A szentgotthárdi csatában részt vett franciák bejegyzései Vitnyédy Pál album amicorumában. In: Háború és béke a XVII. század második felében. Tanulmányok. Szerk.: Tóth Ferenc–Zágorhidi Czigány Balázs. Szentgotthárd, 2004. 46-58. 
Havas 1996. Havas László: A honfoglalás és az államalapítás Nadányi János organikus történelemfelfogásában. In: Neolatin irodalom Európában és Magyarországon. (Szerk.: Jankovits László, Kecskeméti Gábor) Pécs, 1996. 
Házi Házi, Jenő: Egy ismeretlen adat Szenci Molnár Albert életéből. Magyar Nyelv, 1936. 318-319. 
Házi 1982. Házi Jenő: Soproni polgárcsaládok 1535-1848. I-II. Budapest, 1982. 
HBLS Historisch-biographisches Lexikon der Schweiz. Hrsg. Heinrich Türler, Marcel Godet, Victor Attinger. Neuenburg, 1921-1934. 7 Bde., Supplement. 
Heckmann-Michel Heckmann, Hubert - Michel, Walter: Frankfurt mit den Augen Goethes. Frankfurt am Main, 1982. 
Heerde Heerde, Hans-Joachim: Das Publikum der Physik. Lichtenbergs Hörer. Göttingen, 2006. 
Heesakkers-Thomassen C[hris] L. Heesakkers - K[ees] Thomassen: Voorlopige Lijst van Alba Amicorum uit de Nederlanden voor 1800. 's-Gravenhage 1986. 
Hegedűs 2002. Hegedűs Béla: Über die Pressburgische Gesellschaft der Freunde der Wissenschafften. In: Wynfrid Kriegleder-Andrea Seidler-Joseph Tancer (Hrsg.), Deutsche Sprache und Kultur im Raum Pressburg. (Presse und Geschichte — Neue Beiträge, Bd. 4) Bremen, 2002., 53-64.  
Hegedüs 2008. Hegedüs Béla: Prodromus: Kalmár György (1726-?) világáról. Irodalomtörténeti Füzetek 164. Budapest, 2008. 
Hegedüs 2014. Hegedüs Béla: Kalmár György élete mint mű. In: Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások. Szerk.: Biró Annamária - Boka László. Nagyvárad-Budapest, 2014., 71-78. 
Hegyi Hegyi Ádám Alex: Magyarországi diákok svájci egyetemeken és akadémiákon, 1526-1788 (1798). Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 6. Budapest, 2003. 
Hegyi 2010. Hegyi Ádám: A gályarab lelkészek bejegyzései Johann Heinrich Fries (1639–1718) albumában: magyarországi diákok Bázelben és Zürichben 1677 és 1720 között. In: Egyháztörténeti Szemle, 2010/1. 9-23. 
Hegyi 2010a. Hegyi Ádám: A bázeli egyetem magyar vonatkozású kéziratai (1575) 1660-1798 (1815). Katalógus. Budapest, 2010. 
Heimler Heimler Károly: Loew (Loevius) Károly Frigyes. In: Soproni Szemle, 1941., 139-140. 
Heldt Heldt, Heinrich: Der Berliner Hofmaler Benjamin Calau (1724 – 1785) aus Friedrichstadt. Beiträge zur Kunst- und Kulturgeschichte Schleswig-Holsteins, Bd. 74. Heide-Holstein, 2005. 
Heltai Heltai János: Adattár a heidelbergi egyetemen 1595—1621 között tanult magyarországi diákokról és pártfogóikról. In: Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve. Budapest, 1980., 243-347. 
Helwig Helwig, Christoph: Geschichte der Medizinischen Fakultät Greifswald. Geschichte der Medizinischen Fakultät von 1456 bis 1713. Das Dekanatsbuch der Medizinischen Fakultät von 1714 bis 1823. Hrsg. und übers. von Hans Georg Thümmel. Stuttgart, 2002. 
Henning Henning, Basil Duke: The House of Commons, 1660-1690. I-III. London, 1983. 
Henning-Kratzsch Hans Henning / Konrad Kratzsch: Stammbücher aus der Zentralbibliothek der deutschen Klassik Weimar. Ausstellungskatalog Schloß Burgk, Pirckheimer-Kabinett (Katalog 27). O.O. 1988. 
Hensel Hensel, Johann Adam: Protestantische Kirchengeschichte in Schlesien. (Ed. Friedrich Eberhard Rambach) Leipzig und Liegnitz, 1768. 
Herepei 1941. Herepei János: A dési református iskola XVII. és XVIII. századbeli igazgatói és tanítói. Erdélyi Tudományos Füzetek 130. Kolozsvár, 1941. 
Herepei 1966. Herepei János: Szenci Molnár Albert tragédiája. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1966., 160-165. 
Herminjard 1893. Correspondance des réformateurs dans les pays de langue française: recueillie et publiée, avec d'autres lettres relatives à la Réforme et des notes historiques et biographiques. Vol. 8, (1542-1543) par A[imé]-L[ouis] Herminjard. Genève, Bâle, Lyon et Paris, 1893. 
Hernschier Hernschier, Wolfgang: Ich wollte, ich wäre ein guter Schuhflicker... Das unglückliche Leben des bayerischen Astronomen Johann Nepomuck Fischer (1749–1805). Eine dokumentarische Biographie. Bassum, 1997. 
Héron 1903. Liste générale des membres de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen de 1744-1745 a 1900-1901, dressée par A. Héron. Rouen, 1903. 
Herpay Otrokocsi Fóris Ferenc: Furor bestiae contra testes Jesu Christi in Hungaria MDCLXXVI. Sajtó alá rendezte Herpay Gábor. Budapest, 1933. (Antiqua Bibliotheca Ecclesia Reformatae Hungariae Series III. 1). 
Heuer Heuer, Reinhold: Der Thorner Pfarrer Simon Weiß, 1623-1688, ein Lebensbild aus stürmisch bewegter Zeit. In: Mitteilungen des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn. Bd. XXXV. Thorn, 1927. 1-23. 
Hevesi Hevesi Andrea: Újfalvi Imre: Egy protestáns értelmiségi karrier a 16-17. század fordulóján. In: Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások. Szerk.: Biró Annamária - Boka László. Nagyvárad-Budapest, 2014., 31-39. 
Heydenreich Heydenreich, Gustav Heinrich: Kirchen und Schul-Chronik der Stadt und Ephorie Weissenfels seit 1539, zur Erinnerung an die 300jährige Jubelfeier der Einführung der Reformation in Weissenfels und Umgegend. Weissenfels, 1840. 
Hild Hild, Heike: Das Stammbuch des Medicus, Alchemisten und Poeten Daniel Stolcius als Manuskript des Emblembuches Viridarium Chymicum (1624) und als Zeugnis seiner Peregrinatio Academica. München, 1991. 
Hissmann 2013. Michael Hissmann (1752-1784) Ein materialistischer Philosoph der deutschen Aufklärung. (Hg.: Heiner F. Klemme - Gideon Stiening - Falk Wunderlich) Berlin, 2013. 
HLS Historisches Lexikon der Schweiz. Chefredaktor Marco Jorio. Basel, 2002- 
Horányi Horányi Elek: Memoria Hungarorum et Provincialium scriptis editis notorum. I-III. Bécs-Pozsony, 1775–77. 
Hörcsik Hörcsik Richárd: A sárospataki református kollégium diákjai, 1617-1777. Sárospatak, 1998. 
Hörk Hörk József: Az ev. Tisza-kerület püspökei. (Superintendensek.) Kassa, 1888. 
Horkay Horkay László: Kant első magyar követői. In: Irodalom és felvilágosodás. Tanulmányok. Szerk.: Szauder József - Tarnai Andor. Budapest, 1974., 201-228. 
Hornyák Hornyák Mária: "Ó nőlly, épűlj remek csemete!" Teleki Imre gróf neveltetése a 18. század végén. In: Neveléstörténet, 2006/3–4., 5–19. 
Hornyánszky Hornyánszky, Victor: Beiträge zur Geschichte evangelischer Gemeinden in Ungarn. Pest, 1867. 
Horváth Horváth Ödön: Bredeczky Sámuel élete. Budapest, 1924. 
Horváth 1996. Horváth, Pavel: Bratislavský mešťan Ján Krištof Burgstaller a jeho zbierka erbov z rokov 1728-1734. In: Genealogicko-heraldický hlas. 1996/1. 11-14. 
Horvay Horvay, Róbert: Debrecen evangélikusai. (A hívek egyházi élete az evangélikus egyház megalakulása, 1883 előtt.) Debrecen, 1939. 
Hrabowszky Hrabowszky György: A Dunántúli ev. aug. conf. superintendentia predikátorai. Veszprém, 1806. 
Hradszky Hradszky József: A szepesi "Tiz-lándsások széke", vagy a kisvármegye története". Lőcse, 1895. 
Hubbes Hubbes Éva: Benkő Ferenc egyetemjárása. Rudabánya, 2004.  
Hunfalvy Hunfalvy Pál: A' késmárki ev. főtanodában Spóner Pál gyász ünnepén mondott beszéd. Lőcse, é. n.