Szakirodalmi rövidítésjegyzék

Súgó

                                                     
 
 
RövidítésJelentése
F. Csanak F. Csanak Dóra: Két korszak határán: Teleki József, a hagyományőrző és a felvilágosult gondolkodó. Budapest, 1983. 
Fabiny Fabiny Tibor: Thököly Imre ifjúkora. A kuruc szabadságharc 300. évfordulójának emlékére. In: Diakónia, 1979. (2.) 12-17. 
Fabó Fabó András: Monumenta evangelicorum Aug. Conf. in Hungaria historica (A magyarországi ágost. vall. evangelicusok történelmi emlékei.) I-III. Pest, 1861-1865. 
Fajt 2014. Fajt Anita: Wolffianismus und Pietismus. Neue Daten zur Gottsched-Rezeption in Ungarn. In: Kultur und Literatur der Frühen Neuzeit im Donau-Karpatenraum. Transregionale Bedeutung und eigene Identität. Acta Germanica, Schriftenreihe des Instituts für Germanistik der Universität Szeged. Herausgegeben von Tünde Katona und Detlef Haberland. Szeged, 2014., 197-215. 
Fallenbüchl 1899. Fallenbüchl Ferenc: Otrokocsi Foris Ferenc élete és munkái. Magyar Sion, 1899. 
Fallenbüchl 1994. Fallenbüchl Zoltán: Magyarország főispánjai 1526-1848. Die Obergespane Ungarns 1526-1848. Budapest, 1994. 
Fallenbüchl 2002. Fallenbüchl Zoltán: Állami (királyi és császári) tisztségviselők a 17. századi Magyarországon. Budapest, 2002. 
Fata Fata Márta: Studenten aus Ungarn und Siebenbürgen an der Universität Tübingen. Eine 500 Jahre lange Beziehungs- und Wirkungsgeschichte. In: Peregrinatio Hungarica. Studenten aus Ungarn an deutschen und österreichischen Hochschulen vom 16. bis zum 20. Jahrhundert. Contubernium. Tübinger Beiträge zur Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte, Bd. 64. Hrsg. von Márta Fata, Gyula Kurucz und Anton Schindling. Stuttgart, 2006., 229-264. 
FB Klötzer, Wolfgang (Hrsg.): Frankfurter Biographie, personengeschichtliches Lexikon I-II. Frankfurt am Main, 1994-1996. 
Fejér Fejér Tamás: A fogarasi partikuláris iskola fejedelemség kori rektorai. In: Erdélyi Múzeum, 2010. (3-4.) 106-144.  
Fekete Fekete Csaba: Debreceni könyvtáros deákok 1700 előtt. In: Könyv és könyvtár XVII., Debrecen, 1994., 95-107. 
Ferencz Ferencz Anna: Hitből táplálkozva: az 1674-es pozsonyi vértörvényszék elé idézett gömöri lelkészek és tanítók. Somorja, 2004. 
Ferenczi 2006. Ferenczi Ilona: Johann Wohlmuth – sopronsky organista, hudobny riaditel a skladatel a jeho posobenie na prelome 17. a 18. storocia. Slovenska hudba 32. (2006.), 202–218. 
Fieg Fieg, Oliver: Archiv der Herren und Freiherren Schad von Mittelbiberach. Akten und Amtsbücher. Ulm, 2006. 
Fikenscher Fikenscher, Georg Wolfgang Augustin: Geschichte der Universität zu Erlangen von ihrem Ursprung bis auf gegenwärtige Zeiten. Coburg, 1795. 
Filtsch Filtsch, Johann: Michael Hissmann Doktor und Professor an der Universität zu Göttingen. In: Siebenbürgische Provinzblätter. Erster Band, Erstes Heft. Hermannstadt, 1805. 82-104. 
Flood Flood, John L.: Poets laureate in the Holy Roman Empire. A bio-bibliographical handbook. I-IV. Berlin-New York, 2006. 
Földesi 1997. Földesi Ferenc: Árkosi Benedek imádságoskönyve. In: Keresztény Magvető, 1997., 195-198. 
Földváry Földváry László: Adalékok a dunamelléki ev. ref. egyházkerületi történetéhez. I-II. (I. Alsó dunamelléki vagy Felsőbaranyai egyházkerület. 1518-1715.; II. A dunamelléki ev. ref. egyházkerület a baranyai püspökséggel való egyesülés után 1715-1780.) Budapest, 1898. 
Font Font Zsuzsa: Erdélyiek Halle és a radikális pietizmus vonzásában. Szeged, 2001. 
Font 1993. Font Zsuzsa: Wesselényi István egyetem- és udvarjárása (1729-1732). In: Régi és új peregrináció: magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. (A III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson - Szeged, 1991. augusztus 12-16. - elhangzott előadások.) Budapest-Szeged 1993. Szerk.: Békési Imre, Jankovics József, Kósa László, Nyerges Judit. I-III.; II. 508-516. 
Fórizs Fórizs Gergely: Adalékok Berzsenyi líceumi kapcsolataihoz. In: Kolligátum. Tanulmányok a hetvenéves Bíró Ferenc tiszteletére. Budapest, 2007. 148-154. 
Forster Forster, Leonard: Martin Opitz und das Album von Michael Wider. In: Chloe: Beihefte zum Daphnis, Bd. 3. Amsterdam, 1984., 75-100. 
Fraknói Fraknói Vilmos: Pázmány Péter és kora 1-3. Pest, 1868-1872. 
Fraknói 1863. Frankl Vilmos: A nádori országbírói hivatal eredete és hatáskörének történeti kifejlődése. Pest, 1863. 
Frentzel Frentzel, Salomon Gottlob: Historischer Schau-Platz Oder Chronice Und Beschreibung Der Königlichen und Churfürstlichen Sächßischen Stadt und Herrschafft Hoyerswerda Im Marggraffthume Ober-Laußitz Aus glaubwürdigen Uhrkunden und Nachrichten gesammlet und in richtige Ordnung gebracht. Leipzig und Budißin, 1744. 
Frick Frick, Friedrich: Kleines biographisches Lexikon der Violinisten. Vom Anfang des Violinspiels bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Norderstedt, 2009. 
Fricz-Molnár Fricz-Molnár Péter: Egy selmecbányai bányapolgár keresztszülőségi viszonyai (1724-1764). In: Történelem és Muzeológia – Miskolci Internetes Folyóirat. 2015. 1., 1-15. http://www.hermuz.hu/hom/index.php/hu/tortenelem-muzeologia-online 
Friedensburg Friedensburg, Walter: Geschichte der Universität Wittenberg. Halle a. S. 1917. 
Friederichs Friederichs, Heinz Friedrich: Die niederländisch-reformierten und die Wallonischen Pfarrer in Hanau 1594-1943,. In: Forschungen zur hessischen Familien- und Heimatkunde 7. Frankfurt am Main, 1954. 
FRS I. A Thurzó család és a wittenbergi egyetem. (Sa. r.: Dományházi Edit - Font Zsuzsa - Keserű Gizella - Latzkovits Miklós) Fontes Rerum Scholasticarum I. Szeged, 1989. 
FRS II/1. Lőcsei stipendiánsok és literátusok 1. (Sa. r.: Katona Tünde - Latzkovits Miklós) Fontes Rerum Scholasticarum II/1. Szeged, 1990. 
FRS III. Teleki Pál külföldi tanulmányútja: Levelek, számadások, iratok 1695-1700. (Sa. r. Font Zsuzsa) Fontes Rerum Scholasticarum III. Szeged, 1989. 
Futaky 1993. Futaky István: Magyarországi és erdélyi diákok a kisebb német egyetemeken (16-19. század). In: Régi és új peregrináció: magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. (A III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson - Szeged, 1991. augusztus 12-16. - elhangzott előadások.) Budapest-Szeged 1993. Szerk.: Békési Imre, Jankovics József, Kósa László, Nyerges Judit. I-III.; II. 517-521. 
Futaky 2007. Futaky István: Göttinga. A göttingeni Georg-August-Egyetem magyarországi és erdélyi kapcsolatai a felvilágosodás idején és a reformkor kezdetén. Felsőoktatástörténeti Kiadványok, Új Sorozat 7. Budapest, 2007.