Szakirodalmi rövidítésjegyzék

Súgó

                                                     
 
 
RövidítésJelentése
Aa Aa, Abraham Jacob van der: Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt. Vanaf deel III voortgezet door Karel Johan Reinier van Harderwijk, vanaf deel VII door Karel Johan Reinier van Harderwijk en Gilles Dionysius Jacobus Schotel. Deel I-XXI. Haarlem, 1852-1878. 
AAV 2. Album Academiae Vitebergensis, Bd. 2. 1560–1602. Hrsg. von Otto Hartwig. (Album Academiae Vitebergensis ab Anno 1502. usque ad annum 1560. in drei Bänden.) Halle (Saale), 1894. 
AAVJRT 1. Weissenborn, Bernhard: Album Academiae Vitebergensis jüngere Reihe Teil 1 (1602 - 1660). Magdeburg, 1934. 
AAVJRT 2. Juntke, Fritz: Album Academiae Vitebergensis jüngere Reihe Teil 2 (1660-1710). Halle, 1952.  
AAVJRT 3. Juntke, Fritz: Album Academiae Vitebergensis jüngere Reihe Teil 3 (1710-1812). Halle, 1966. 
Ács 2006. Ács Pál: "Tiszta énekek" - Újfalvi Imre: Keresztyéni énekek (1602). In: Ács Pál: "Elváltozott idők". Irányváltások a régi magyar irodalomban. Budapest, 2006., 47-108. 
Ács, Rimay Rimay János Írásai. Régi Magyar Könyvtár, Források 1. (sa.r., utószó: Ács Pál) Budapest, 1992. 
Acta historico-ecclesiastica Acta historico-ecclesiastica, oder gesammlete Nachrichten von den neuesten Kirchen-Geschichten. Weimar, 1734-1756. 
ActEccl. 1976. In memoriam eliberationis verbi divini ministrorum Hungaricorum ad triremes condemnatorum MDCLXXVI. Szerk. Makkai László, Barcza József, Csohány János. Studia et acta ecclesiastica. Nova series. Acta ecclesiastica I. Debrecen, 1976. 
Adam Adam, Melchior: Vitae germanorum theologorum, qui superiori seculo ecclesiam Christi voce scriptisque propagarunt et propugnarunt. Frankfurt am Main, 1620. 
Adam-Schelander 2010. Jakob Glatz: Theologe - Pädagoge - Schriftsteller. (Gottfried Adam, Robert Schelander Hrsg.) Göttingen, 2010. 
Adami Adami, Ernst Daniel: Versuch einer Religions-Geschichte von Landeshut in Schlesien. Breslau, 1753. 
Adattár 1. Polgári irodalmi és kulturális törekvések a század első felében. Herepei János cikkei. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez I. Budapest-Szeged, 1965. 
Adattár 11. A magyar könyvkultúra múltjából. Iványi Béla cikkei és anyaggyűjtése. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 11. Sa.r.: Herner János, Monok István. Szeged, 1983. 
Adattár 13/2. Magyarországi magánkönyvtárak II. 1588-1721. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 13/2. Sa.r.: Farkas Gábor, Varga András, Katona Tünde, Latzkovits Miklós. Szeged, 1992. 
Adattár 13/3. A bányavárosok olvasmányai (Besztercebánya, Körmöcbánya, Selmecbánya) 1533-1750. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 13/3. Sa.r.: Viliam Čičaj, Keveházi Katalin, Monok István, Viskolcz Noémi. Budapest-Szeged, 2003. 
Adattár 16/3. Erdélyi Könyvesházak III. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 16/3. Sa.r.: Monok István, Németh Noémi, Varga András. Szeged, 1994. 
Adattár 18/1. Lesestoff in Westungarn I. Sopron (Oedenburg) 1535-1721. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 18/1. Sa.r.: Tibor Grüll, Katalin Keveházi, József László Kovács, István Monok, Péter Ötvös, Katalin G. Szende. Szeged, 1994. 
Adattár 2. Apácai és kortársai. Herepei János cikkei. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez II. Budapest-Szeged, 1966. 
Adattár 3. Művelődési törekvések a század második felében. Herepei János cikkei. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez III. Budapest-Szeged, 1971. 
Adattár 34. Jezsuita Okmánytár I/1-2. Adattár XVI-XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 34. Sa.r.: Balázs Mihály, Kruppa Tamás, Lázár István Dávid, Lukács László. Szeged, 1995. 
Adattár 36. Csepregi Zoltán: Magyar pietizmus 1700-1756. Tanulmány és forrásgyűjtemény a dunántúli pietizmus történetéhez. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 36. Budapest, 2000. 
Adattár 39. Csepregi Zoltán: Die Hungarica Sammlung der Franckeschen Stiftungen zu Halle. (Hrsgg.: Brigitte Klosterberg - István Monok) Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 39. I-II. Budapest, 2015. 
Adattár 5. Literátor-politikusok levelei Jenei Ferenc gyűjtéséből 1566-1623. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 5. Sa.r.: Jankovics József. Budapest-Szeged, 1981. 
Adattár 6. Peregrinuslevelek 1711-1750: külföldön tanuló diákok levelei Teleki Sándornak. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 6. Szerk.: Hoffmann Gizella. Szeged, 1980. 
ADB Allgemeine Deutsche Biographie I-LVI. Lipcse, 1875-1912. 
Agnethler Agnethler, Michael Gottlieb: Martin Schmeitzels Erläuterung gold- und silberner Münzen von Siebenbürgen. Halle, 1748.  
AHNS Acta of handelingen der Nationale Synode, in den naam onzes Heeren Jezus Christus, gehouden door autoriteit der Hoogmogende Heeren Staten-Generaal der Vereinigde Nederlanden te Dordrecht ten jare 1618 en 1619. Onder toezicht van Johannes Hendrikus Donner en Simon Albertus van den Hoorn. Leiden, 1885. 
Album scholasticum Album scholasticum Academiae Lugduno-Batavae. [Deel 1]: MDLXXV-MCMXL. Samengesteld door C. A. Siegenbeek van Heukelom-Lamme met medewerking van O. C. D. Idenburg-Siegenbeek van Heukelom. Leiden, 1941. 
ALZ Allgemeine Literatur-Zeitung [Elektronische Ressource] Churfürstliche Sächsische Zeitungsexpedition, 1785-1849. http://zs.thulb.uni-jena.de/content/main/journals/alz.xml 
Angyal Angyal Dávid: Késmárki Thököly Imre: 1657-1705. I-II. Budapest, 1888-1889. 
Annalen 1798. Annalen der deutschen Universitäten. Herausgegeben von Karl Wilhelm Justi und Friedrich Samuel Mursinna. Marburg, 1798. 
Annales Noui ecclesiastico-scholastici annales euangelicorum August. et Heluet. Confessionis in Austriaca Monarchia. Schemnicii, 1793-1795. 
Antalfi Antalfi János: Beiträge zur Geschichte der von Admiral Ruyter von der neapolitanischen Galeeren befreiten in Zürich afgnommenen ungarischen Geistlichen. In: Sárospataki Füzetek 7. (1863.), 158-165., 252-267., 386-417. 
Arnoldt Arnoldt, Daniel Heinrich: Ausführliche und mit Urkunden versehene Historie der Königsbergischen Universität. I-II. Königsberg, 1746. 
ASAF Album Studiosorum Academiae Franekerensis (1585-1811, 1816-1844). I. Naamlijst der Studenten. Onder redactije van S. J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer. Franeker, 1968. 
ASAG Album studiosorum Academiae Groninganae. Uitgegeven door het Historisch Genootschap te Groningen. Groningen, 1915. 
ASALB Album studiosorum Academiae Lugduno Batavae 1575-1875: Accedunt nomina curatorum et professorum per eadem secula. [Red. Guilielmus du Rieu]. Den Haag, 1875. 
ASART Album studiosorum Academiae Rheno-Traiectinae, MDCXXXVI-MDCCCLXXXVI. Ultrajecti, 1886. 
Asztalos Asztalos Miklós: A wittenbergi egyetem magyarországi hallgatóinak névsora 1601-1812. Különnyomat a "Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár" XIV. kötetéből. Budapest, 1931. 
Asztalos 1933. Asztalos Miklós: A gályarab Nikléczi Boldizsár diplomáciai utazása. In: Károlyi Árpád emlékkönyv. Budapest, 1933. 66-72. 
Asztalos 2003. Asztalos István: Az aszódi evangélikus középiskola története 1728-1948. Aszód, 2003. 
Augustini 2009. Augustini ab Hortis Sámuel: A magyarországi cigányok mai állapotáról, különös szokásairól és életmódjáról, valamint egyéb tulajdonságairól és körülményeiről (1775-1776). Szerk. és a bev. Deáky Zita és Nagy Pál, ford. Magyar László András. Budapest-Gödöllő, 2009.